Dostawa prasy w 2018 roku obejmującą gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe

2017-12-20 10:36:48
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

~~    

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 94/ER-4/NO/2017/NU/PU

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na dostawę prasy w 2018 roku obejmującą gazety o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim oraz czasopisma i wydawnictwa fachowe, została wybrana oferta, która w niniejszym postępowaniu została złożona jako jedyna.
 
Realizacja zamówienia zostanie zlecona firmie Garmond Press S.A. Oddział w Szczecinie ul. Letnia 12; 70-813 Szczecin, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową za cały okres obowiązywania przedmiotu zamówienia:
Łączna wartość netto: 19 438,52 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych 52/100),
Łączna wartość podatku VAT: 1 467,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 00/100),
Łączna wartość brutto: 20 905,52 zł
(słownie: dwadzieścia tysiecy dziewięćset pięć złotych 52/100).
         
  PREZES Zarządu
  Dyrektor
  mgr inż. Robert Mania
  /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 20.12.2017 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.