Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania

2018-02-26 13:33:30
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 02/ER-4/PT/2018/NU/PP       
   
                         
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania:

zadanie nr 1, pn. „Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. ( stacje cieplne) przy ul. Konstytucji 3-Maja w Koszalinie, dz.388/3, obr. 0021”,
zadanie nr 2, pn. „Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb  c.o.+c.w.u. (stacje cieplne) przy ul. Zwycięstwa 109, bud. B w  Koszalinie.
zadanie nr 3, pn. „Przebudowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o. dla budynku szkoły przy ul. B. Krzywoustego 5, dz. 106, obr. 0021 w Koszalinie,


została wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę nr 5, tj. firmę ENGIE EC serwis Sp. z o.o. ul. Orląt Lwowskich 6; 76-200 Słupsk, która zawiera najniższą łączną cenę ryczałtową, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia (w zakresie zadania nr 1, 2 oraz 3), Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

wartość netto: 191 517,60 zł
(słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemnaście złotych 60/100),
wartość podatku VAT (23%): 44 049,05 zł
(słownie: czterdzieści cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych 05/100),
wartość brutto: 235 566,65 zł
(słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 65/100).

w tym zadanie nr 1:
węzeł (wartość bez licznika):
netto: 55 469,01 zł
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 01/100),
podatek VAT (23%): 12 757,87 zł
(słownie: dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem złotych 87/100),
brutto: 68 226,88 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 88/100).

zadanie nr 2:
węzeł (wartość bez licznika):
netto: 53 997,49 zł
(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 49/100),
podatek VAT (23%): 12 419,43 zł
(słownie: dwanaście tysięcy czterysta dziewiętnaście złotych 43/100),
brutto: 66 416,92 zł
(słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta szesnaście złotych 92/100).

licznik ciepła c.o.:
netto: 1 350,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 310,50 zł
(słownie: trzysta dziesięć złotych 50/100),
brutto: 1 660,50 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt złotych 50/100).

zadanie nr 3:
węzeł (wartość bez licznika):
netto: 79 491,10 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych 10/100),
podatek VAT (23%): 18 282,95 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote 95/100),
brutto: 97 774,05 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt cztery złote 05/100).

licznik ciepła c.o.:
netto: 1 210,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście dziesięć złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 278,30 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 30/100),
brutto: 1 488,30 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 30/100.
         
      CZŁONEK ZARZĄDU
      Adam Wyszomirski
     /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 26.02.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.