Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów w podziale na zadania

2018-03-02 11:31:51
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów

Branża: Materiały biurowe

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl


OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 08/ER-4/EZ/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa materiałów i urządzeń biurowych oraz tuszy i tonerów w podziale na zadania:
Zadanie nr 1A, pn.: „Dostawa materiałów i urządzeń biurowych”.
Zadanie nr 1B, pn.: „Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego”.

2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
    Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 31.03.2019 r.

6.  KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu.

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
7.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.1 oraz 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

8.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

9.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą ceną dla poszczególnych zadań.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.03.2018 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.03.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
            Wanda Michalak, tel. 94 347 44 02;
            e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
2) w sprawach technicznych:
            Paulina Goławska tel. 94-34-74-445; e-mail: Paulina.Golawska@meckoszalin.pl
            od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 
         
      CZŁONEK ZARZĄDU
      Adam Wyszomirski
      /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 2.03.2018 r.

 

Załączniki:

 • SIWZ59.pdf
  (7790.22 KB)
 • Załacznik_nr_1.Formularz_ofertowy_.doc
  (90 KB)
 • Załącznik_nr_2A._Zadanie_nr_1A_._Formularz_cenowy_.xls
  (78 KB)
 • Załącznik_nr_2B._Zadanie_nr_1B_._Formularz_cenowy_.xls
  (53 KB)
 • Załącznik_nr_3A._Zadanie_nr_1A_._Umowa_projekt_.pdf
  (2924.41 KB)
 • Załącznik_nr_3B._Zadanie_nr_1B_._Umowa_projekt_.pdf
  (3148.32 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_6.doc
  (106 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.