Świadczenie usług przechowywania dokumentów

2018-03-20 14:24:04
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Świadczenie usług przechowywania dokumentów

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 12/ER-4/NO/2018/NU/PU

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na świadczenie usług przechowywania dokumentów została wybrana oferta, złożona jako jedyna, która odpowiada wymaganiom Składającego określonym w zapytaniu ofertowym.

Realizację przedmiotu zamówienia Składający zleci Przechowawcy, tj. firmie ,,DOKUMENT” Biuro Archiwalne – Depozyt Akt Spółka z o. o. ul. Mieszka i 5A; 75-124 Koszalin, zgodnie
z zapytaniem ofertowym oraz ze złożoną ofertą, za łączną cenę za cały okres obowiązywania przedmiotu zamówienia:

łączna wartość netto: 39 600,00 zł                         
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 9 108,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sto osiem złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 48 708,00 zł            
(słownie: czterdzieści osiem tysięcy siedemset osiem złotych 00/100).

w tym:
Cena łączna za miesięczne wykonanie przedmiotu zamówienia:

łączna wartość netto: 1 200,00 zł                         
(słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 276,00 zł
(słownie: dwieście siedemdziesiąt sześć złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 1 476,00 zł            
(słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Cena ofertowa za 1 mb zgromadzonych akt wynosi brutto: 123,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia trzy złote 00/100),
tylko w przypadku gdy nastąpi zwiększenie się ilości dokumentacji powyżej 135 mb akt zgromadzonych u Przechowawcy.

Cena ofertowa za jednorazową usługę przewozu dokumentacji Składającego od Przechowawcy dotychczasowego, wynosi brutto: 738,00 zł
(słownie: siedemset trzydzieści osiem złotych 00/100).

         
PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
 mgr inż. Robert Mania
 /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 20.03.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.