Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.

2018-03-26 13:30:01
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.

Branża: Inne

ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamówienie nr 16/ER-4/PT/2018/NU/PU
 
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.
 
1.   ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
       ul. Łużycka 25A
       75-111 Koszalin
       KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
       godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
       Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
 
2.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.  Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie, w/g poniższego wykazu urządzeń i zakresu konserwacji:
Lp. Wykaz urządzeń i zakres robót Zakładana
ilość usług
w  okresie
12 miesięcy
Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A / Kotłownia FUB ul. Słowiańska 8
1 Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K
- okresowe chemiczne płukanie membran odwróconej osmozy.
4
2 Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K
- wyłączenie odwróconej osmozy i zakonserwowanie chemiczne membran.
3
3 Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K
- odkonserwowanie chemiczne membran i uruchomienie odwróconej osmozy.
3
4 Odwrócona osmoza - typ: OSMO OPTIM 120 K
- kontrola wkładu wstępnego odwróconej osmozy,
- kontrola prawidłowości pracy i regulacja,
- sprawdzenie sterowania i automatyki.
4
5 Filtr węglowy - typ: OPTIMO 300/C
- oczyszczenie i sprawdzenie zaworu głowicy sterującej filtra węglowego,
- sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia i kontrola parametrów.
2
6. Filtr węglowy - typ: OPTIMO 300/C
- wymiana  węgla w filtrze węglowym, uruchomienie filtra węglowego.
2
7. Zmiękczacz dwukolumnowy - typ: DUO - OPTIM 700
- czyszczenie i sprawdzenie zaworu głowicy sterującej,
- oczyszczenie układu zasysania solanki,
- sprawdzenie prawidłowości pracy urządzenia i kontrola parametrów.
2
8. Tlenomierz
- kalibracja sond tlenu,
- wymiana zestawu membran,
- kalibracja sond.
2
9. PH metr
- czyszczenie celi pomiarowej,
- kalibracja i kontrola wskazania.
2
 
2.2. Parametry techniczne urządzeń:
a) Urządzenie odwróconej osmozy typ: OSMO OPTIM 120 K
Producent / Dystrybutor: H2Optim
- przepływ parmeatu 5 m3/h
- przepływ koncentratu 0,6 m3/h (sprawność 90 %)
 
b) Filtr węglowy typ: OPTIMO 300/C
Producent / Dystrybutor: H2Optim
- wydajność nominalna 5 m3/h
- wydajność maksymalna 11,5 m3/h
- ciśnienie robocze 1,7 - 8,6 bar
- temp max. 50⸰C
- średnica przyłączy G 2”
- rodzaj sterowania: czasowe
 
c) Zmiękczacz dwukolumnowy typ: DUO - OPTIM 700
Producent / Dystrybutor: H2Optim
- wydajność nominalna jednej kolumny 17,5 m3/h
- wydajność maksymalna  jednej kolumny 22 m3/h
- ciśnienie robocze 1,7 - 8,6 bar
- temp max. 50⸰C
- średnica przyłączy G 2”
- rodzaj sterowania: objętościowe
- zużycie soli na regenerację 80-140 kg
 
d) Tlenomierz
Producent: Mettler -Toledo
- elektroda 58037405 DO kit Hing 3m ISM
- przetwornik M300 Water 1- channel ½ DIN
- Rp=1/4”
 
e) PH metr
Producent: Jumo
- elektroda ph Seri JUMO 201020
- przetwornik / regulator serii AQUIS 500 pH
- Rp=1/2”
 
2.3. Zakres prac konserwacyjnych należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń.
2.4. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania konserwacji dostarcza Wykonawca, za wyjątkiem węgla do filtra węglowego.
2.5. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie książki konserwacji każdego urządzenia oraz dokonywanie wpisów potwierdzających wykonanie zakresu konserwacji danego  urządzenia. Książki konserwacji znajdują w obiektach Zamawiającego.
 
3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie:
3.1.1.W zakresie konserwacji urządzeń, zgodnie z ryczałtowymi cenami jednostkowymi za wykonanie konserwacji danego urządzenia określonymi w formularzu ofertowym.
3.1.2.Koszty przyjazdu i zakwaterowania zespołu serwisowego, zgodnie z ryczałtową ceną jednostkową określoną w formularzu ofertowym.
3.2.Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w pkt. 3.1.1., uwzględniają wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem zakresu prac konserwacyjnych, w tym między innymi:
      a)  koszty robocizny oraz organizacji miejsca pracy,
      b)  koszty materiałów i sprzętu.
3.3.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie konserwacji urządzeń  następować będzie odrębnymi fakturami wystawionymi po wykonaniu usługi na podstawie  każdorazowego zlecenia przesłanego faksem lub e-mailem przez Zamawiającego do Wykonawcy. Faktura obejmować będzie koszt konserwacji zleconych urządzeń w ramach jednego przyjazdu. Do kosztów konserwacji urządzeń zostanie doliczony koszt dojazdu i zakwaterowania.
Termin płatności faktur: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dokonaniu konserwacji urządzeń i dokonaniu wpisu do Książki konserwacji.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
 
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
4.1. Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
4.2. Konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody odbywać się będzie na podstawie każdorazowych zleceń Zamawiającego w terminie określonym w zleceniu, lecz nie krótszym niż 3 dni od daty otrzymania zlecenia przez Wykonawcę.
 
5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.4. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na wykonaniu, remoncie lub konserwacji stacji uzdatniania wody.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.
 
6. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem daty wykonania i odbiorców (wzór druku) - załącznik nr 3.
 
7. ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1.W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła),przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Wykaz wskazany w pkt 6.
 
8. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
 
9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Oferty oceniane będą punktowo.
9.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium,waga):
 
Lp. Nazwa kryterium Waga - ilość punktów
1. Łączna cena za konserwacje urządzeń 90%
2. Cena za jednorazowy przyjazd i zakwaterowanie zespołu
serwisowego
10%
          RAZEM: 100%
 
9.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższych algorytmów:
 
1) Kryterium łączna cena za konserwacje urządzeń: waga 90 %
 
Sposób obliczenia punktów:
                                               C 0
                                    C =     ------       x   Zc   x   100
                                               C 1
gdzie:
C   -   ilość punktów uzyskanych w kryterium „łączna cena za konserwacje urządzeń” [pkt],
C 0-   najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
C 1-   wartość parametru w badanej ofercie,
Zc  -   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
 
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium łączna cena za konserwacje urządzeń, wynosi 90 pkt.
 
2) Kryterium cena za jednorazowy przyjazd i zakwaterowanie zespołu serwisowego: waga 10 %
 
    Sposób obliczenia punktów:
                                                          W 0
                                                W =  -------    x   Zw   x   100
                                                          W 1
gdzie:
W   -  ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena za przyjazd i zakwaterowanie zespołu serwisowego” [pkt],
W 0-  najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
W 1- wartość parametru w badanej ofercie,
Zw - znaczenie przypisane kryterium „W” [%].
 
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium cena za przyjazd i zakwaterowanie zespołu serwisowego, wynosi 10 pkt.
 
9.4. Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
9.5. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszym zapytaniu ofertowym.
9.6. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100.
9.7. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
 
10.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 06.04.2018 r.,  do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.
10.2.  Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Konserwacja urządzeń stacji uzdatniania wody w MEC Koszalin”.
 
11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
 
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
 
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
 
12.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
12.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
12.2.  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami, są:
1) Adam Mielniczek
telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
2) Marek Drzał
telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
 
13. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
·         jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
·         posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
·         podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
14.  ZAŁĄCZNIKI:
Formularz ofertowy -załącznik nr 1.
Projekt umowy - załącznik nr 2.
Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 3.
    
Członek ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 26.03.2018 r.

Załączniki:

  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_63.doc
    (241 KB)
  • Załacznik_nr_2._Projekt_umowy_1.pdf
    (370.47 KB)
  • Załącznik_nr_3._Wykaz_wykonanych_usług_1.doc
    (201.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.