Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania

2018-04-19 10:02:47
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania

Branża: Dostawy urządzeń ciepłowniczych


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks 94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 27/ER-4/EZ/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  
Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Dostawa zaworu Dn 250”
Zadanie nr 2, pn. „Dostawa krążników do taśmociągów”


2.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
    Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.
3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.  Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 21 dni kalendarzowych licząc od daty zawarcia umowy.

6.  KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 oraz pkt 8.7.30.2 regulaminu.

7.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
7.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt. 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.1 oraz 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

8.  Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

9.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą ceną dla poszczególnych zadań.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 7.05.2018 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7.05.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                   Wanda Michalak tel. 94 347- 44- 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00,
2) w sprawach technicznych:
                    Marek Drzał tel. 94 347 45 53, e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka     z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

CZŁONEK ZARZĄDU
 dr Adam Wyszomirski
 / podpis na oryginale /

Koszalin, dnia 19.04.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA._Pytanie_i_odpowiedź_do_wszystkich_Wykonawców_1.pdf
  (824.25 KB)
 • UWAGA.2_Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_.pdf
  (1001.29 KB)
 • UWAGA._Pytanie_i_odpowiedź_do_wszystkich_Wykonawców_2.pdf
  (824.25 KB)
 • SIWZ66.pdf
  (7573.95 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_69.doc
  (227 KB)
 • Załącznik_nr_2A._Zadanie_nr_1_.Formularz_cenowy_.xls
  (32 KB)
 • Załącznik_nr_2B._Zadanie_nr_2_.Formularz_cenowy_.xls
  (34.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_11.pdf
  (2823.03 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_7.doc
  (205.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.