Wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.

2018-05-18 11:56:46
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 16A/ER-4/PT/2018/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wykonanie usługi w zakresie konserwacji urządzeń stacji uzdatniania wody w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie, zostanie zlecona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę przyznanych punktów, tj. 100.
 
Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie H2Optim Sp. z o.o. Sp. K. Baranowo, ul. Poznańska 40, 62-081 Przeźmierowo, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, z ceną:
 
łączna cena za konserwacje urządzeń: 24 916,00 zł
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset szesnaście złotych 00/100),
co stanowi 90 punktów,
cena za jednorazowy przyjazd i zakwaterowanie zespołu: 1 375,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
co stanowi 10 punktów.
 
Członek ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 17.05.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.