Modernizacja emitera spalin (komin 120 m) w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.

2018-05-24 12:45:37
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Modernizacja emitera spalin (komin 120 m) w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie

Branża: Wykonawstwo kotłowni


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 29/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Modernizacja emitera spalin (komin 120 m) w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
6.1.  Termin zakończenia etapu I: do 70 dni od daty zawarcia umowy.
6.2.  Termin zakończenia etapu II: do 105 dni od daty zawarcia umowy
6.3.  Zakończenie terminu wykonania całego przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej i operatu kolaudacyjnego: do 105 dni.


7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
7.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków (pkt 7.2):
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlano montażowe związane z wykonaniem zwężki na kominie o wys. minimum 60 m, w tym jedną w technologii TWS.
2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na       
podstawie  wcześniej obowiązujących przepisów.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu robotami budowlanymi, przy  czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert.
c) doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu, co najmniej dwóch robót budowlanych, związanych z wykonaniem zwężki na kominie o wysokości, co najmniej 60 m., lub/ i wzniesieniem komina żelbetowego o wysokości, co najmniej 60 m.
3) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym projektantem do zaprojektowania zwężki, posiadającego:
a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w  budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) doświadczenie w projektowaniu, co najmniej dwóch zwężek, w tym jednej w technologii TWS na kominie o wysokości minimum 60 m.
Zamawiający dopuszcza, aby jedna osoba posiadająca właściwe uprawnienia i doświadczenie, określone w pkt 2 i 3 łączyła funkcje kierownika robót i projektanta.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w atr. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia z tym, że nie podlega łączeniu doświadczenie zawodowe różnych osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i wykaże je w załączniku nr 5 – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2.  Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania z pkt 7.2 ppkt 2 i 3 w szczególności odpowiedzialnych za projektowanie zwężki oraz kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
W przypadku wykazania więcej niż jednego kierownika robót lub projektanta, każda z tych osób powinna posiadać doświadczenie zawodowe wskazane w pkt 7.2 ppkt 2 lub 3.
8.4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.  Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą łączną cenę.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 8.06.2018 r. do godz. 11:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8.06.2018 r. do godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
               Wanda Michalak tel. 94 347 44 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
               od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,
2) w sprawach technicznych:
               Marek Smarul tel. 94 347 44 92; kom. 691 027 565;
               e-mail: marek.smarul@meckoszalin.pl
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 15:00
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
      /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 24.05.2018 r.

Załączniki:

 • SIWZ71.pdf
  (12219.69 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_76.doc
  (221.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_28.pdf
  (11820.8 KB)
 • Załącznik_nr_3.Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_.doc
  (196 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_15.doc
  (203.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_osób_8.doc
  (98.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_.doc
  (205.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Program_funkcjonalno-użytkowy_.pdf
  (4612.48 KB)
 • Załącznik_nr_8.Plan_sytuacyjny_.pdf
  (1055.77 KB)
 • Załącznik_nr_9._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc
  (37.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.