Dostawy materiałów automatyki przemysłowej w podziale na zadania

2018-05-24 13:23:46
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawy materiałów automatyki przemysłowej w podziale na zadania.

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10, faks  94 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 26/ER-4/EZ/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy materiałów automatyki przemysłowej w podziale na zadania:
Zadanie nr 1A - Dostawy siłowników.
Zadanie nr 1B - Dostawy sterowników, modułów komunikacyjnych i innych.
Zadanie nr 1C - Dostawy akcesoriów do liczników ciepła,

w zakresie zadania nr 1A, 1B i 1C, została wybrana oferta Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwa Innowacyjno-Wdrożeniowego „MZ-PREIZOL” ul. Szczecińska 70, 75-137 Koszalin, która zawiera najniższe łączne ceny dla tych zadań, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1A zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 32 174,00 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
łączna wartość podatku VAT(23%): 7 400,02 zł
(słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 02/100),
łączna wartość brutto: 39 574,02 zł
(słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt cztery złote 02/100).
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1B zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 100 338,00 zł
(słownie: sto tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT(23%): 23 077,74 zł
(słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemdziesiąt siedem złotych 74/100),
łączna wartość brutto: 123 415,74 zł
(słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta piętnaście złotych 74/100).
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1C zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 26 687,00 zł
(słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT(23%): 6 138,01 zł
(słownie: sześć tysięcy sto trzydzieści osiem złotych 01/100),
łączna wartość brutto: 32 825,01 zł
(słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 01/100).

Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, 24.05.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.