Dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych

2018-05-30 14:30:44
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych

Branża: Inne


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 38/ER-4/PL/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone
w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej  Energetyce Cieplnej Spółka z o.o.
w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.


1. ZAMAWIAJĄCY
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
adres strony internetowej: www.meckoszalin.pl
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia dotyczy: dostawa młyna do mielenia prób węgla, żużla i odpadów paleniskowych.
Młyn laboratoryjny planetarny kulowy do szybkiego mielenia materiałów twardych, średnio twardych i kruchych (próby węgla kamiennego, żużla i odpadów paleniskowych),  umożliwiający uzyskanie rozdrobnienia końcowego na poziomie <0,2 mm.
Młyn czterostanowiskowy wraz z naczyniami mielącymi i kulami mielącymi. Naczynia mielące oraz kule mielące o powierzchniach roboczych wykonanych ze stali nierdzewnej. Wraz z młynem powinien zostać dostarczony komplet wyposażenia konieczny do zamocowania i użytkowania naczyń mielących (np. uchwyty, adaptery, pokrywy, itp.)
Ilość naczyń mielących – 4 sztuki
Pojemność naczynia mielącego –  500 cm 3
Uziarnienie nadawy: max . 10 mm
Uziarnienie końcowe : poniżej 0,2 mm
Typowy czas mielenia próby do uziarnienia < 0,2 mm: poniżej 5 minut.
Napęd trójfazowy : moc  0,75 kW.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia:
3.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.
3.1.2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
3.1.3 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w terminie do dnia 20.07.2018 r., do laboratorium Zamawiającego położonego przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie.
3.1.4 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wyładować, przenieść i uruchomić przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na swój koszt.
3.1.5 Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel laboratorium w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia.
3.1.6 Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udzieli minimum 24 miesiące gwarancji oraz zapewnieni serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a bieg okresu gwarancji rozpocznie się od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
3.1.7 Dla dostarczonego przedmiotu zamówienia Wykonawca przekaże Zamawiającemu DTR i deklarację zgodności w zakresie bezpieczeństwa pracy sporządzone w języku polskim.
3.1.8 Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie koszty towarzyszące (np. transport, uruchomienie, montaż, koszty delegacji, itp.).
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
4.1 Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
4.2 Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.


5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.06.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

6. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
6.1. W skład oferty muszą wchodzić:
6.1.1.  Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
6.2. Do oferty należy dołączyć: 
6.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu  Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie  tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
6.2.2. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym,  wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.2.1.
7. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
8. OSOBA DO KONTAKTU:
Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest: Joanna Siwiela, tel. 94-34-74-574, e-mail: Joanna.siwiela@meckoszalin.pl od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

9. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH:
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna
Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń-- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.
10. INNE POSTANOWIENIA:
Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.

Załączniki:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy – załącznik nr 2.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.
   
          Zatwierdzam
      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
       /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 30.05.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA._Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_2.pdf
  (538.33 KB)
 • Załacznik_nr_1.Formularz_ofertowy_1.doc
  (209.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_30.pdf
  (2350.92 KB)
 • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_1.pdf
  (1330.33 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.