Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci ciepłowniczej.

2018-06-05 08:32:55
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci ciepłowniczej.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 28/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla zadania pn. Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej wysokich parametrów dla budynków wielorodzinnych KSM „Przylesie” przy ulicy: Jagoszewskiego 1, Jagoszewskiego 2-2a-2b-4-4a, Jagoszewskiego 3, Jagoszewskiego 5, Jagoszewskiego 8-8a-8b-10a-10b i Jagoszewskiego 12-12a-12b-12c-12d w Koszalinie, została wybrana oferta Wykonawcy nr 2, tj. firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DANBUD”, ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin, która zawiera najniższą łączną cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
 
Realizacja zamówienia dla zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I, II i III etap:
 
netto: 18 400,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy czterysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 4 232,00 zł
(słownie: cztery tysiące dwieście trzydzieści dwa złote 00/100),
brutto: 22 632,00 zł
(słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści dwa złote 00/100).
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 04.06.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.