Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania

2018-06-21 13:06:33
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie Nr 30/ER-4/PT/2018/NU/PP 
    
                              
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.w.u. przy ul. Zwycięstwa 97 – 99 w Koszalinie ”.
Zadanie nr 2, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Staszica na dz. 569/4, w Koszalinie”.
Zadanie nr 3, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Lutyków 22, w Koszalinie” – dotyczy programu  ograniczenia niskiej emisji,

w zakresie zadania nr 1 oraz 2, została wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę nr 2, tj. Firmę Instalacyjno - Ogólnobudowlaną Kazimierz Stankiewicz ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg, która zawiera najniższe łączne ceny ryczałtowe, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 oraz 2, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączne ceny ryczałtowe:
Zadanie nr 1:
łączna wartość netto: 44 000,00 zł

(słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100)
łączna wartość podatku VAT(8%): 3 520,00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset dwadzieścia złotych 00/100)
łączna wartość brutto: 47 520,00 zł
(słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset dwadzieścia złotych 00/100).
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):

wartość netto: 42 000,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 3 360,00 zł
(słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 45 360,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).
licznik ciepła c.w.u:
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
Zadanie nr 2:
łączna wartość netto: 104 500,00 zł
(słownie: sto cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (8%): 8 360,00 zł
(słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 112 860,00 zł
(słownie: sto dwanaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100).
w tym:
węzeł (wartość bez licznika):
wartość netto: 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 8 000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100)
wartość brutto: 108 000,00 zł
(słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100).
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 2 500,00 zł
(słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 200,00 zł
(słownie: dwieście złotych 00/100)
wartość brutto: 2 700,00 zł
(słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100).
licznik ciepła c.w.u:

wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100)
wartość podatku VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100)
wartość brutto: 2 160,00 zł
(słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
Zamawiajacy informuje, że w zakresie zadania nr 3 unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie pkt 8.10.2.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o.w Koszalinie, w związku z tym, że podłączenie obiektu przy ul. Lutyków 22 do m.s.c zostanie przesunięte na okres późniejszy niż planowano.
Zgodnie z pkt 8.10.2.1 Regulaminu, Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
     
      CZŁONEK ZARZĄDU
      mgr inż. Jacek Cybulski
       /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 21.06.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.