Dostawa pomp i wodomierzy impulsowych w podziale na zadania

2018-06-29 13:30:49
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa pomp i wodomierzy impulsowych w podziale na zadania

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 34/ER-4/EZ/2018/NU/PP                                     
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomp i wodomierzy impulsowych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1A pn. „Dostawa pomp obiegowych i cyrkulacyjnych”,
Zadanie nr 1B, pn. „Dostawa wodomierzy impulsowych”,

w zakresie zadania nr 1A, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 2, tj. firmę METROLOG Spółka z o.o. ul. Kościuszki 97, 64-700 Czarnków, która zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1A, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę:
wartość netto: 38 581,15 zł
(słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złotych 15/100),
wartość podatku VAT (23%): 8 873,66 zł
(słownie: osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 66/100),
wartość brutto: 47 454,81zł
(słownie: czterdziesci siedem tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 81/100).

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 1B zostało unieważnione na podstawie punktu 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

PREZES ZARZĄDU
      DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 29.06.2018 r.             
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.