Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych

2018-07-03 12:29:59
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 25/ER-4/NX/2018/NU/PP                                  
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT – dostawa urządzeń i podzespołów serwerowych, została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
Realizację zamówienia, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. COMP S.A. ul. Jutrzenki 116; 02-230 Warszawa, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:

wartość netto: 144 800,00 zł
(słownie: sto czterdzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 33 304,00 zł
(słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta cztery złote 00//100).
wartość brutto: 178 104,00 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy sto cztery złote 00/100).

         PREZES ZARZĄDU
             DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 03.07.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.