Dostawa 63 000 ton miału węglowego

2018-07-13 14:19:12
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Inne


~~Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

Do przedmiotowego postępowania nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 24 sierpnia 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz Regulamin udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane zamieszczony na stronie internetowej Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Przetarg prowadzony jest na podstawie art. 701 – 705  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j.Dz. U. 2018 r. 1025 z późn. zm.).

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zastrzega możliwość zmiany ogłoszenia, a także odwołania przetargu lub zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.

Zamówienie nr 55/ER-4/PR/2018/NU/PP

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego luzem do celów energetycznych w ilości 63 000 ton (sześćdziesiąt trzy tysiące ton) o niżej wymienionych parametrach:
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97002
Typ węgla zgodnie z PN-82/G-97002  - 32 Sortyment zgodnie z  PN-82/G-97001 – M II
Wskaźnik podatności transportowej wg PN-82/G-97003  do –  A
Wymogi jakościowe:
wartość opałowa w stanie roboczym                                              min 22 500 kJ/kg – max 23 900 kJ/kg
zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym                                                           max 15 %
zawartość popiołu w stanie roboczym                                                                            max 15 %
zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym                                                             max 0,6 %
zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym    min 28 %
granulacja                                                                                         0-20 mm
zawartość podziarna (0÷1 mm)                                                                                        max 20%
zawartość nadziarna (20÷31,5 mm)                                                                                 max 5%
zdolność spiekania wg Rogi                                                          powyżej 5 do 35
temperatura topliwości popiołu w atmosferze redukującej      (temperatura topnienia min 1300 °C, temperatura mięknienia min 1100 °C)
zawartość rtęci w stanie roboczym                                             0,03 – 0,80 ppm


Miał węglowy należy dostarczyć transportem łamanym (kolejowy plus samochodowy) na place składowe Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Mieszka I 20A i Słowiańska 8 (62 500 ton) i w Sianowie ul. Słowackiego 30 (500 ton). Transport kolejowy do stacji Koszalin, a transport samochodowy ze stacji Koszalin na place składowe Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie.
 
Węgiel musi być wolny od zanieczyszczeń w szczególności w postaci mułu węglowego, flotokoncentratu, kamienia i złomu.
Niedopuszczalna jest dostawa węgla koksowego.
2. Warunki płatności:
2.1. Faktury częściowe wystawiane po każdej dostawie miału węglowego.
2.2. Zapłata należności za wykonanie przedmiotu umowy (części) na podstawie otrzymanych faktur VAT w terminie 14, 30 i 60 dni od daty wpływu faktury do Miejskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie,  zgodnie z postanowieniami § 8 ust 2 projektu umowy.
3. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot, który:
5.1. Posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego, na dowód czego przedłożą wraz z ofertą kopię potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.
5.2. Dostarczył w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwie dostawy do elektrowni lub ciepłowni lub elektrociepłowni, z których każda obejmowała dostawy miału węglowego o łącznej masie, co najmniej 50 000 ton na dowód czego przedłoży wraz ofertą wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy (łączną ilość dostarczonych ton węgla), datę wykonania (zakończenia realizacji dostawy – kontraktu), miejsce dostawy – lokalizację (nazwę i adres elektrowni lub ciepłowni lub elektrociepłowni lub nazwę i adres podmiotu dysponującego elektrownią lub ciepłownią lub elektrociepłownią), nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie.
5.3. Przedłoży oświadczenie producenta lub importera węgla o możliwości dostarczenia do MEC Sp. z o.o. w Koszalinie węgla w ilości i jakości określonej w Ogłoszeniu. 
Na podstawie przedłożonych dokumentów Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie musi mieć możliwość zweryfikowania spełniania warunków określonych w ogłoszeniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
6. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie zastrzega możliwość wystąpienia do składających ofertę z prośbą o wyjaśnienie oferty lub uzupełnienie dokumentów, które składający ofertę przedłoży wraz ofertą, lub dokumentów, których  nie dołączył do oferty.
7. Zawartość oferty: ofertę stanowi formularz ofertowy.
8. Do oferty należy dołączyć:
8.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2. Dokumenty wskazane w pkt 5.
9. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie wg poniższego harmonogramu:
 do 31.08.2018 r. dostawa minimum 3.000 ton
 do 30.09.2018 r. dostawa minimum 12.000 ton
 do 31.10.2018 r. dostawa minimum 24.000 ton
 do 30.11.2018 r. dostawa minimum 39.000 ton
 do 31.12.2018 r. dostawa minimum 54.000 ton
 do 30.04.2019 r. dostawa minimum 60.000 ton
 do 31.05.2019 r. dostawa 63.000 ton,
jednak nie więcej niż 15 000 ton miesięcznie. 

10. Kryterium oceny ofert - najniższa średnia cena jednostkowa brutto.
Średnia cena jednostkowa brutto zostanie wyliczona na podstawie zaoferowanych przez składającego ofertę cen jednostkowych netto podanych dla każdego z terminów płatności - 14, 30 i 60 dni od daty wpływu faktury do MEC Spółka z o.o. w Koszalinie.
10.1. Oferty oceniane będą punktowo.
10.2. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Lp. Nazwa kryterium Waga - ilość punktów
1. Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 14 dni  80%
2. Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 30 dni 10%
3.  Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 60 dni 10%
     RAZEM: 100%

10.3. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:
 
1) Kryterium Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 14 dni: waga 80 %

Sposób obliczenia punktów:
                                              
   C =     C0/C1   x   Zc   x   100
                                      
gdzie:
C -   ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 14 dni” [pkt],
C 0-   najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
C 1-   wartość parametru w badanej ofercie,
Zc -   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 14 dni, wynosi 80 pkt.
1) Kryterium Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 30 dni: waga 10 %
Sposób obliczenia punktów:
                                               
 C =    C0/C1   x   Zc   x   100
                                      
gdzie:
C -   ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 30 dni” [pkt],
C 0-   najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
C 1-   wartość parametru w badanej ofercie,
Zc -   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium łączna cena za konserwacje urządzeń, wynosi 10 pkt.
1) Kryterium Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 60 dni: waga 10 %
Sposób obliczenia punktów:
                                             
C =     C0/C1  x   Zc   x   100
                                              
gdzie:
C -   ilość punktów uzyskanych w kryterium „Cena jednostkowa brutto przy terminie płatności 60 dni” [pkt],
C 0-   najniższa zaproponowana cena spośród wszystkich ofert podlegających ocenie [zł],
C 1-   wartość parametru w badanej ofercie,
 Zc -   znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium łączna cena za konserwacje urządzeń, wynosi 10 pkt.
10.4. Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
10.5. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez MEC Sp. z o.o. w Koszalinie w niniejszym Ogłoszeniu.

10.6. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100.
12. Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji. 
13. MEC Spółka z o.o. w Koszalinie przyzna zamówienie składającemu ofertę, którego oferta spełnia wymagania określone w ogłoszeniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert.
14. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej średniej cenie jednostkowej brutto, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie wezwie składających ofertę, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
15. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu.
15.1.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
15.2 Oferta oraz dołączone do niej dokumenty musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
15.3 Oferta oraz dołączone do niej  wykazy muszą być w oryginale.
15.4. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych/upoważnionych do reprezentowania składającego ofertę (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa. Dołączone do oferty dokumenty w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z   oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania składającego ofertę.  
15.5 Formularz ofertowy oraz wykaz dostaw dla których MEC Spółka z o.o. w Koszalinie określiła wzory w formie załączników do niniejszego ogłoszenia winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
15.6 W przypadku, gdy składającego ofertę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby reprezentujące składającego ofertę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
15.7 Treść oferty musi odpowiadać treści Ogłoszenia.
15.8. Oferta powinna być napisana pismem maszynowym, komputerowym albo ręcznym w sposób czytelny.
15.9. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
15.10. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca powinien złożyć zastrzeżenie, że nie mogą być udostępniane oraz wykazać nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje takie powinny być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa  w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 419)” i dołączone do oferty; zaleca się aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
15.11. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Koszalinie na adres: 75-111 Koszalin,
ul. Łużycka 25 A i opatrzone nazwą, dokładnym adresem składającego ofertę oraz oznaczone w sposób następujący:
Oferta na (tytuł postępowania)………………………………….……………………….
Zamówienie nr …………………………………….
Nie otwierać przed ………………………………...
15.12 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z informacji.

16. Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.07.2018 r. do godziny 12:00, na adres Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie: 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A- sekretariat pokój nr 10
17. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.07.2018 r. o godzinie 12:15, w siedzibie Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A - sala konferencyjna I piętro.
 18. Termin związania ofertą.
18.1 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
18.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 14 dni.

18.3. W uzasadnionych przypadkach Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie  może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres.

19. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z zainteresowanymi złożeniem oferty są:
1)   w sprawach formalnych:
      Wanda Michalak, tel. 94 347 44 02;
      e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl  
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
2)   w sprawach merytorycznych:
      Marek Drzał, tel. 94 347 45 53;
      e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 15:00.
 
20. Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z składającym ofertę wybranym w wyniku niniejszego postępowania stanowi załącznik 2 do ogłoszenia.
21. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres e-mail:  iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań -  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu - 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. 
do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres e-mail: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  w formie profilowania.
21.1. W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie  zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 4 do Ogłoszenia
21.2 W przypadku gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. w Koszalinie  dokona anonimizacji tych danych.
 
  
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
2. Projekt umowy - załącznik nr 2.
3. Wykaz zrealizowanych dostaw (wzór druku) - załącznik nr 3.
4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych - załącznik nr 4.
  

         CZŁONEK ZARZADU
         dr Adam Wyszomirski
         /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.07.2018 r. 

Załączniki:

Wszystkich załączników: 5

 • UWAGA_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia_o_przetargu1.pdf
  (450.55 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_88.doc
  (112.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_36.pdf
  (9360.02 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_zrealizowanych_dostaw_.doc
  (97.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Szczegółowe_zasady_dot_._przetw_.danych_.pdf
  (1467.96 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.