Budowa przyłączy ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania.

2018-07-23 12:59:31
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa przyłączy ciepłowniczych na terenie Koszalina z podziałem na zadania
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie Nr 46/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłączy ciepłowniczych na terenie Koszalina z podziałem na zadania :
Zadanie nr 1, pn.: „Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego przy ul. Cypryjskiej 2a-2bc, dz. nr 9/168 i 9/170, obr. 12 w Koszalinie, o średnicy 2xDz 60,3/125 mm i długości L=59,10 mb.” 
Zadanie nr 2, pn.: „Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku biurowego przy ul. Zwycięstwa 111, w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=26,50 mb.” 
Zadanie nr 3, pn.: „Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego przy ul. Giełdowej 8-8c, w Koszalinie, o średnicy 2xDz 48,3/110 mm i długości L=59,90 mb”,
 
została wybrana w zakresie zadania nr 1, 2 oraz 3 oferta, złożona jako jedyna przez Wykonawcę, tj. Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „PROGRESS” Spółka z o.o. ul. Jana Styki 14; 64-920 Piła, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jego odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

łączna wartość netto: 187 000,00 zł
(słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 43 010,00 zł
(słownie: czterdzieści trzy tysiące dziesięć złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 230 010,00 zł
(słownie: dwieście trzydzieści tysięcy dziesięć złotych 00/100).
 
w tym:
Zadanie nr 1:
wartość netto: 68 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 15 640,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy sześćset czterdzieści złotych 00/100).
brutto: 83 640,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści złotych 00/100).
 
Zadanie nr 2:
wartość netto: 52 000,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 11 960,00 zł
(słownie: jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
wartość brutto: 63 960,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
Zadanie nr 3:
wartość netto: 67 000,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 15 410,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy czterysta dziesięć złotych 00/100).
wartość brutto: 82 410,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziesięć złotych 00/100).
 
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 23.07.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.