Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012.

2018-07-24 09:42:14
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 45/ER-4/PT/2018/NU/PP                                   
 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb  c.o.+c.w.u.  przy ul. Cypryjskiej 2A - 2BC w Koszalinie, dz. 9/170, obr. 0012, została wybrana oferta, złożona przez Wykonawcę nr 1, tj. Firmę Instalacyjno -Ogólnobudowlaną inż. Kazimierz Stankiewicz ul. Budowlana 26A/7, 78-100 Kołobrzeg, która zawiera najniższą łączną cenę ryczałtową, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

łączna wartość netto: 130 000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 10 400,00 zł
(słownie: dziesięć tysiecy czterysta złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 140 400,00 zł
(słownie: sto czterdzieści tysięcy czterysta złotych 00/100).
 
w tym węzeł (bez licznika):
wartość netto: 125 000,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). 
wartość VAT: 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysiecy złotych 00/100).
wartość brutto: 135 000,00 zł
(słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). 
licznik ciepła c.o.:
wartość netto: 3 000,00 zł
(słownie: trzy tysiace złotych 00/100).
wartość VAT: 240,00 zł
(słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100). 
wartość brutto: 3 240,00 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 00/100).
licznik ciepła c.w.u.:
wartość netto: 2 000,00 zł
(słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
wartość VAT: 160,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
wartość brutto: 2 160,00 zł
 (słownie: dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100).
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 23.07.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.