Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK.

2018-08-01 13:12:01
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 44/ER-4/NX/2018/NU/PP  
                                                             

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa i wdrożenie licencji systemu komputerowego SPLUNK” obejmująca etap I - inwentaryzacja i analiza oraz etap III - wdrożenie, została wybrana oferta, która zawiera najniższą łączną cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.
 
Realizację zamówienia, Zamawiający zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. firmie EMCA S.A. ul. Wiejska 20; 00-490 Warszawa, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia
i złożoną ofertą, za cenę:
 
łączna wartość netto: 52 500,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dwa tysiace pięćset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 12 075,00 zł
(słownie: dwanaście tysięcy siedemdziesiąt pięć złotych 00//100).
łączna wartość brutto: 64 575,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
w tym:
 
za etap I - inwentaryzacja i analiza:
wartość netto: 15 000,00 zł
(słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 3 450,00 zł
(słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
wartość brutto: 18 450,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
 
za etap III - wdrożenie:
wartość netto: 37 500,00 zł
(słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100).
wartość podatku VAT (23%): 8 625,00 zł
(słownie: osiem tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).
wartość brutto: 46 125,00 zł
(słownie: czterdzieści sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych 00/100).
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 01.08.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.