Dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp

2018-08-13 15:09:48
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp.

Branża: Inne


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 51/ER-4/EZ/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
  Dostawy odzieży ochronnej i roboczej, obuwia oraz środków bhp.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta nieposiadająca całego przedmiotu zamówienia dla danego zadania zostanie odrzucona.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
5. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie od daty podpisania umowy do dnia 30.11.2019 r.
6. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu.
Oceny, czy zachodzą podstawy wykluczenia, zamawiający dokona na podstawie oświadczenia, o którym mowa w pkt 7.
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
7.1.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.2.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności  gospodarczej
, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu  potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.1 i 7.2, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.
9.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 24.08.2018 r. do godz. 13:00.

10. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.08.2018 r. o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
11. Termin związania ofertą:
11.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
11.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
12. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
13. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
                    Wanda Michalak, tel. 94 347 44 02
                    e-mail: wanda.michalak@meckoszlin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
2) w sprawach merytorycznych:
        Tadeusz Ranecki, tel. 94 347 45 16
        e-mail: tadeusz.ranecki@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 14:00


Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.08.2018 r.        

Załączniki:

 • UWAGA._Zapytanie_i_odpowiedź_.pdf
  (490.75 KB)
 • SIWZ90.pdf
  (9375.36 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_95.doc
  (114 KB)
 • Załącznik_nr_2._Formularz_cenowy_11.xls
  (70.5 KB)
 • Załącznik_nr_3._Umowa_projekt_17.pdf
  (3129.58 KB)
 • Załącznik_nr_4._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_5.doc
  (104.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Szczegółowe_zasady_dotyczące_przetwarzania_danych_osobowych_.pdf
  (1360.41 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.