Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania

2018-08-17 08:29:02
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania.

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 53/ER-4/EZ/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów technologicznych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1 pn. Dostawa materiałów technologicznych do kotłów.
Zadanie nr 2 pn. Dostawa materiałów technologicznych do odżużlaczy, w zakresie zadań nr 1 i 2 został wybrany Wykonawca nr 1, tj. Zakład Urządzeń Ciepłowniczych „TERMAL”, ul. Młyńska 16,           26-200 Końskie, którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.
Realizacja zamówienia w zakresie  zadania nr 1 zostanie zlecona ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 16 750,00 zł
(słownie: szesnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 3 852,50 zł
(słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote złotych 50/100).
łączna wartość brutto: 20 602,50 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy sześćset dwa złote 50//100).

Realizacja zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
łączna wartość netto: 34 800,00 zł
(słownie: trzydzieści cztery tysiące osiemset złotych 00/100).
łączna wartość podatku VAT (23%): 8 004,00 zł
(słownie: osiem tysięcy cztery złote 00//100).
łączna wartość brutto: 42 804,00 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące osiemset cztery złote 00/100).

         PREZES ZARZĄDU
         DYREKTOR
         mgr inż. Robert Mania
         /podpis na oryginale/
Koszalin, dnia 16.08.2018 r.
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.