Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 10 zadań.

2018-09-13 10:28:21
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Projektowanie sieci

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 63/ER-4/ER/2018/NU/PP  Przedmiot zamówienia:
  
Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 34-34a, zlokalizowanego na działce nr 1479/22 obręb 19 w Koszalinie.
Zadanie nr 2 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 36-36a, zlokalizowanego na działce nr 1479/21 obręb 19 w Koszalinie.
Zadanie nr 3 pn. Budowa sieci wraz z przyłączem do nowobudowanego budynku G,  przy ul. Holenderskiej, zlokalizowanego na działce nr 450/4 obr. 12 w Koszalinie.
Zadanie nr 4 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa sieci wraz z przyłączem wysokich parametrów do istniejącego budynku przy ul. Podgórnej 6-6a-8, zlokalizowanego na działkach nr 598/5, 598/4, 598/3 obręb nr 20 w Koszalinie.
Zadanie nr 5 pn.  Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich parametrów 2x406/560 w rejonie ulicy Sikorskiego 6a-6d, 7a-7g i 9a-9h wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 6 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich parametrów 2x139,7/225 zlokalizowanej obok wymiennikowni przy ulicy Plater 3 wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 7 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 4-10 w Koszalinie wraz  z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 8 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej  w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów.”
Zadanie nr 9 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do nowobudowanego budynku nr B4 przy ul. Portugalskiej, zlokalizowanego na działce nr 455 obręb 12 w Koszalinie.
Zadanie nr 10 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do nowobudowanego budynku mieszkalnego nr VI/4 przy ul. Wyki, zlokalizowanego na działce nr 73/3 obręb 16 w Koszalinie.

1. Rodzaj zamówienia - usługa.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Zamawiający ogranicza do pięciu liczbę zadań, które może udzielić jednemu Wykonawcy. Jeżeli liczba ofert złożonych w postępowaniu uniemożliwi wybór ofert na wszystkie zadania przy zastosowaniu zasad, o których mowa w pkt 10.2, Zamawiający może udzielić jednemu Wykonawcy większą liczbę zadań, niż określona powyżej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
 
6.  Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że dysponuje projektantami, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo - kosztorysową sieci lub przyłącza ciepłowniczego:
· co najmniej jeden posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie sieci cieplnych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 6.2.1., powinna posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimum dwóch projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych preizolowanych o średnicy min. Dn 50 i długości min. L=70m, każdy.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.
 
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia.

7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych
do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby
te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
7.3. Wykaz projektów sieci lub przyłączy ciepłowniczych wykonanych przez projektantów wskazanych w wykazie projektantów, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, średnicę sieci ciepłowniczej/sieci i przyłącza ciepłowniczego dla rur preizolowanych i długość sieci/sieci i przyłącza, datę opracowania, adres Zamawiającego i nazwisko projektanta.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy
z wykonawców oddzielnie.

 
8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.
 
9. Termin wykonania zamówienia:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań: od dnia zawarcia umowy.
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie:
a) zadań nr 1, 2 i 7
I etap - do dnia 12.03.2019 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
b) zadań nr 3, 4, 5, 6, 8 i 9:
I etap - do dnia 26.04.2019 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
c) zadania nr 10:
I etap - do dnia 22.05.2019 r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
 
10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
10.2. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą na więcej niż pięć zadań, Zamawiający wybierze jego ofertę jako najkorzystniejszą dla tych pięciu zadań, których ceny będą najwyższe spośród zadań, na które złożył ofertę, a gdy ceny zadań będą takie same, dokona dowolnego wyboru pięciu zadań, które zostaną udzielone temu Wykonawcy.
10.3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
 
11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.
 
12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.09.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.
Sekretariat MEC pokój nr 10.

13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25.09.2018 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
 
14. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
 
15. Termin związania ofertą:
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.
 
16.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
               1) w sprawach formalnych:
                   Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
                   e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl
                   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
               2)  w sprawach technicznych:
                    Magdalena Wolska -Polaszek, tel. 94 347 45 52;
                    e-mail: magdalena.wolska-polaszek@meckoszalin.pl
                    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie
pn. ,,Przetargi”.
                      
 
Członek ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.09.2018 r.

Załączniki:

 • SIWZ92.pdf
  (16121.84 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_98.doc
  (144.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_przyłącza_._.pdf
  (530.18 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Projekt_umowy_sieci_._.pdf
  (538.45 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_32.doc
  (106 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_17.doc
  (97 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_sieci_lub_przyłączy_ciepłowniczych_10.doc
  (102.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_18.doc
  (110.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_5.doc
  (36 KB)
 • Załącznik_nr_8._Klauzula_informacyjna_2.doc
  (64.5 KB)
 • Załącznik_nr_9._Projekt_umowy_powierzenia_._1.pdf
  (374.65 KB)
 • WT_71-2017_z_dnia_27.12_.2017_r_._.pdf
  (3870.98 KB)
 • WT_28-2018_z_dnia_04.05_.2018_r_._.pdf
  (3615.09 KB)
 • WT_31-2018_z_dnia_04.06_.2018_r_._.pdf
  (3548.76 KB)
 • WT_34-2018_z_dnia_07.06_.2018_r_._.pdf
  (3552.81 KB)
 • WT_46-2018_z_dnia_24.07_.2018_r_._.pdf
  (5351.16 KB)
 • WT_52-2018_z_dnia_19.07_.2018_r_._.pdf
  (4273.08 KB)
 • WT_65-2018_z_dnia_16.08_.2018_r_._.pdf
  (3822.04 KB)
 • WT_66-2018_z_dnia_16.08_.2018_r_._.pdf
  (3581.99 KB)
 • WT_67-2018_z_dnia_20.08_.2018_r_._.pdf
  (5197.72 KB)
 • WT_69-2018_z_dnia_04.09_.2018_r_._.pdf
  (3265.42 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.