Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla sieci i przyłączy ciepłowniczych, w podziale na 10 zadań.

2018-09-28 08:43:45
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10,  faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 63/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 34-34a, zlokalizowanego na działce nr 1479/22 obręb 19 w Koszalinie.
Zadanie nr 2 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Karłowicza 36-36a, zlokalizowanego na działce nr 1479/21 obręb 19 w Koszalinie.
Zadanie nr 3 pn. Budowa sieci wraz z przyłączem do nowobudowanego budynku G,  przy ul. Holenderskiej, zlokalizowanego na działce nr 450/4 obr. 12 w Koszalinie.
Zadanie nr 4 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - Budowa sieci wraz z przyłączem wysokich parametrów do istniejącego budynku przy ul. Podgórnej 6-6a-8, zlokalizowanego na działkach nr 598/5, 598/4, 598/3 obręb nr 20 w Koszalinie.
Zadanie nr 5 pn.  Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich parametrów 2x406/560 w rejonie ulicy Sikorskiego 6a-6d, 7a-7g i 9a-9h wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 6 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Połączenie zewnętrznej instalacji odbiorczej do sieci wysokich parametrów 2x139,7/225 zlokalizowanej obok wymiennikowni przy ulicy Plater 3 wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 7 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Budowa przyłącza wysokich parametrów do istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Bałtyckiej 4-10 w Koszalinie wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne.”
Zadanie nr 8 pn. Program Ograniczenia Niskiej Emisji - „Przebudowa zewnętrznej instalacji odbiorczej w rejonie ulicy Bałtyckiej wraz z demontażami istniejących odcinków sieci, które staną się nieczynne oraz przystosowanie sieci do pracy jako sieć wysokich parametrów.”
Zadanie nr 9 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do nowobudowanego budynku nr B4 przy ul. Portugalskiej, zlokalizowanego na działce nr 455 obręb 12 w Koszalinie.
Zadanie nr 10 pn. Budowa przyłącza wysokich parametrów do nowobudowanego budynku mieszkalnego nr VI/4 przy ul. Wyki, zlokalizowanego na działce nr 73/3 obręb 16 w Koszalinie,
dokonano wyboru: Wykonawcy nr 2, tj. Biura Projektowo - Usługowego Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadań 1, 2, 3, 5 i 7 oraz Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin któremu zostanie zlecona realizacja zadań 4, 6, 8, 9 i 10.
 
W postępowaniu złożono trzy oferty. Oferta Wykonawcy nr 2 została złożona z najniższymi cenami na zadania 1, 2, 3, 5, 7 i 10 natomiast Wykonawca nr  złożył ofertę z najniższymi cenami na zadania  4, 6, 8 i 9. Dla realizacji zamówienia dokonano wyboru ofert z najniższymi cenami na poszczególne zadania, ograniczając, zgodnie z pkt 4.2 SIWZ do pięciu liczbę zadań, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy. Stosując zasadę opisaną w pkt 16.3 SIWZ, Zamawiający przyznał Wykonawcy nr 2 realizację zadań: 1, 2, 3, 5 i 7, a Wykonawcy nr 3 realizację zadań: 4, 6, 8, 9 i 10.
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. firmie Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 3 800,00 zł
(słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 874,00 zł
(słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
brutto: 4 674,00 zł
(słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 3 800,00 zł
(słownie: trzy tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 874,00 zł
(słownie: osiemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100),
brutto: 4 674,00 zł
(słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 3 900,00 zł
(słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 897,00 zł
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
brutto: 4 797,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 4 zostanie zlecona Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 6 500,00 zł
(słownie: sześć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 495,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
brutto: 7 995,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 5 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 200,00 zł
(słownie: cztery tysiące dwieście złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 966,00 zł
(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
brutto: 5 166,00 zł
(słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 zostanie zlecona Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 7 100,00 zł
(słownie: siedem tysięcy sto złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 633,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset trzydzieści trzy złote 00/100).
brutto: 8 733,00 zł
(słownie: osiem tysięcy siedemset trzydzieści trzy złote 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 7 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Biuro Projektowo - Usługowe Elżbieta Klimek, ul. Grunwaldzka 6; 75-241 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 3 900,00 zł
(słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 897,00 zł
(słownie: osiemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100),
brutto: 4 797,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 8 zostanie zlecona Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 900,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 357,00 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
brutto: 7 257,00 zł
(słownie: siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem złotych 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 9 zostanie zlecona Wykonawcy nr 3, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 9 600,00 zł
(słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 2 208,00 zł
(słownie: dwa tysiące dwieście osiem złotych 00/100).
brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 10 zostanie zlecona Wykonawcy nr 3,tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
 
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 900,00 zł
(słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 127,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 00/100),
brutto: 6 027,00 zł
(słownie: sześć tysięcy dwadzieścia siedem złotych 00/100).
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.09.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.