Modernizacja kotłowni FUB Słowiańska 8 w Koszalinie

O projekcie

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie realizuje Projekt pn. „Modernizacja kotłowni FUB Słowiańska 8 w Koszalinie w celu wykorzystania biomasy do wytwarzania energii cieplnej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Nr projektu: POIS.01.01.01-00-0009/19-00

Beneficjent Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie

Wartość projektu: 18 634 500,00 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 6 765 600,00 PLN

Okres realizacji projektu: 2020-2023

 

Zakresem projektu jest budowa nowego źródła energii cieplnej opartego na kotle wodnym opalanym biomasą o mocy cieplnej 7 MWt na obiekcie Kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie. Wytworzona w jego wyniku energia cieplna będzie kierowana do sieci ciepłowniczej, a następnie przekazywana do użytkowników na terenie miasta Koszalin.

Konsekwencją realizacji projektu będzie demontaż kotła węglowego WR-25 nr K5 o mocy 28,02 MW w paliwie, co przyczyni się do redukcji zużycia węgla – paliw kopalnych – a tym samym ograniczenia ilości szkodliwych substancji do atmosfery.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości i nadużyć finansowych poprzez mechanizm sygnalizacyjny

W celu zapewnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, udostępniony został mechanizm umożliwiający sygnalizowanie podejrzeń wystąpienia nieprawidłowości, w tym nadużyć finansowych w projektach realizowanych w ramach programu. Mechanizm ten składa się z adresu e-mail (naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl) oraz dedykowanego dla POIiŚ formularza e-Nieprawidłowości (https://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci). Poprzez mechanizm należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, przedstawicieli instytucji w systemie realizacji POIiŚ, ekspertów lub podmiotów realizujących projekty.

 

Skip to content