Rmonty budynków i estakad stalowych MEC Spółka z o. o. w Koszalinie

2015-09-03 00:00:00
Ogłoszenie dodane przez: k.mankiewicz
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Remonty budynków i estakad stalowych MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, w podziale na zadania

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25 A 75-111 Koszalin tel. ( 94 ) 347 44 10 faks ( 94 ) 347 44 11 e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 52/MR-4/PT/2015/SNP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 186 000 euro dla robót budowlanych, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remonty budynków i estakad stalowych MEC Spółka z o. o. w Koszalinie, w podziale na zadania:

Zadanie nr 1 pn. „Remont elewacji pn-wsch i części pd-zach budynku WR25 kotłowni ul. Mieszka I 20a w Koszalinie”.

Zadanie nr 2 pn. „Remont elewacji budynku Trafostacji kotłowni ul. Mieszka I 20a w Koszalinie”.

Zadanie nr 3 pn. „ Remont elewacji pd-wsch budynku WR25 kotłowni ul. Słowiańska 8 w Koszalinie”.

Zadanie nr 4 pn. „Remont pomieszczeń sanitarnych i warsztatowych budynku kotłowni ul. Słowiańska 8 w Koszalinie”.

Zadanie nr 5 pn. „Remont estakady sieci c.o. na terenie kotłowni ul. Słowiańska 8 w Koszalinie”.

Zadanie nr 6 pn. „Remont estakady nawęglania kotłowni ul. Słowiańska 8 w Koszalinie”,

realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 5 i 6 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2 tj. firmie: Pośrednictwo Handlowe i Usługowe – Usługi Budowlane Tomasz Banasik, 75-306 Koszalin, ul. Odrodzenia 4/18, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta odpowiada wymaganiom Zamawiającego, określonym w SIWZ.

Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadań nr 5 i 6 zostanie zlecona w/w Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą: 1)w zakresie zadania nr 5 pn. „Remont estakady sieci c.o. na terenie kotłowni ul. Słowiańska 8 w Koszalinie”, za cenę:

wartość netto: 9 886,67 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt sześć złotych 67/100),

wartość podatku VAT (23%): 2 273,93 zł (słownie: dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt trzy złote 93/100),

wartość brutto: 12 160,60 zł (słownie: dwanaście tysięcy sto sześćdziesiąt złotych 60 /100),

2)w zakresie zadania nr 6 pn. „Remont estakady nawęglania kotłowni ul. Słowiańska 8 w Koszalinie”, za cenę:

wartość netto: 133 027,22 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące dwadzieścia siedem złotych 22/100),

wartość podatku VAT (23%): 30 596,26 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych 26 /100),

wartość brutto: 163 623,48 zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 48/100).

W zakresie realizacji zadań nr 1, 2, 3 i 4 Zamawiający postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnił na podstawie § 93 ust.1 pkt 2 Instrukcji udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującej w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.

Zgodnie z § 93 ust. 1 pkt 2 Instrukcji, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

PREZES ZARZĄDU DYREKTOR mgr Grażyna Bielawska - Cieśla /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 03.09.2015 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.