Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego

2016-12-14 08:13:00
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego.

Branża: Materiały biurowe


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA REGULAMINOWEGO, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zamówienie nr 76/MR-4/PR/2016/P

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie  z postanowieniami Instrukcji udzielania zamówień na podstawie, której prowadzone jest niniejsze postępowanie.

1. Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego, w podziale na zadania:
 Zadanie nr 1, pn.: „Dostawa materiałów biurowych”,
 Zadanie nr 2, pn.: „Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego”.


2. Rodzaj zamówienia – dostawa.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
5. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w okresie od daty zawarcia umowy do dnia 28.02.2018 r.
6. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę dla poszczególnych zadań.
7. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.
8. Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, można nabyć w siedzibie Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Dział Marketingu i Obsługi Klienta;
75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, w cenie 20,00 zł + 23% VAT.
9. Oferty należy przesłać/składać do dnia 3.01.2017r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin. Sekretariat MEC pokój nr 10.
10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami, są:
        Jan Stankiewicz tel. 94 347 44 43;
        e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 – 14:30.
  oraz
        Dariusz Szada –Borzyszkowski tel. 94 347 45 27; 
        e-mail: darekb@meckoszalin.pl
        od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 – 14:00.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Instrukcją udzielania zamówień na usługi, dostawy  i roboty budowlane obowiązującą w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”.

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 13.12.2016 r.

 

Załączniki:

 • Załącznik_nr_3A._Zadanie_nr_2_._Umowa_projekt_.pdf
  (1718.87 KB)
 • Załącznik_nr_3._Zadanie_nr_1_._Umowa_projekt_.pdf
  (1575.48 KB)
 • SIWZ22.pdf
  (2339.31 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_oferty_21.doc
  (113 KB)
 • Załącznik_nr_2._Zadanie_nr_1_._Formularz_cenowy_.xls
  (66 KB)
 • Załącznik_nr_2A._Zadanie_nr_2_._Formularz_cenowy_.xls
  (50.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.