Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego.

2017-01-11 08:54:35
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 76/MR-4/PR/2016/P
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia regulaminowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów biurowych oraz tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego, w podziale na zadania:
•  zadanie nr 1, pn.: „Dostawa materiałów biurowych”,
•  zadanie nr 2, pn.: „Dostawa tuszy i tonerów do drukarek i sprzętu powielającego”,

zostały wybrane oferty, które zawierają najniższe ceny, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 5, tj. Hurtowni OPTIM Piotr Krupka, ul. Małopolska 26; 77-200 Miastko, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:
łączna wartość netto: 13 993,65 zł
(słownie: trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 65/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 3 218,54 zł
(słownie: trzy tysiące dwieście osiemnaście złotych 54/100),
łączna wartość brutto: 17 212,19 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy dwieście dwanaście złotych 19/100).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 2, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 4, tj. TORIS PAPIER Prywatne Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Arkadiusz Tokarewicz, ul. Przemysłowa 8B; 75-216 Koszalin, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, z łączną ceną:
łączna wartość netto: 81 488,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 18 742,24 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy siedemset czterdzieści dwa złote 24/100),
łączna wartość brutto: 100 230,24 zł
(słownie: sto tysięcy dwieście trzydzieści złotych 24/100).

PREZES Zarządu
Dyrektor
Robert Mania
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 10.01.2017 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.