Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej.

2017-03-03 14:46:50
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej.

Branża: Branża informatyczna


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 09/MR-4/MI/2017/NU/PP
Przedmiot zamówienia:
  Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej.
1. Rodzaj zamówienia - dostawa.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców
(w tym producentów udzielających gwarancji na dostarczone przez wykonawcę urządzenia) oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu,
6.2.  spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy dostawy sprzętu komputerowego. Każda z dostaw musi obejmować przynajmniej serwery i/lub macierze dyskowe, a łączna wartość brutto serwerów i/lub macierzy w każdej z dostaw, nie może być mniejsza niż 50 000,00 zł.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia -
w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego
z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.


Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia.

7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane
7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.3 i 7.4 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz oferty.
8.1.2. Szczegółowy opis techniczny oferowanej macierzy dyskowej.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2.  Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.
9. Termin wykonania zamówienia: w ciągu 5 tygodni od dnia zawarcia umowy.
10. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona
na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.

11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 20.03.2017 r., do godz. 12:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.
Sekretariat MEC pokój nr 10.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 20.03.2017 r., o godz. 12:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

13. Termin związania ofertą.
13.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
13.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.
14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
Jan Stankiewicz, tel. 94 347 44 43;
e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl  
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
2) w sprawach technicznych:
Krzysztof Glinka, tel. 94 347 44 49;
e-mail: krzysztof.glinka@meckoszalin.pl  
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

PREZES Zarządu
Dyrektor
Robert Mania
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 03.03.2017 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu1.pdf
  (1244.51 KB)
 • UWAGA_Ogłoszenie_o_zmianie_ogłoszenia.pdf
  (519.52 KB)
 • SIWZ30.pdf
  (164.06 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_oferty_29.doc
  (74.5 KB)
 • Załącznik_nr_1a._Wymagania_techniczne_-_parametry_oferowane_przez_Wykonawcę_.xls
  (32.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_14.pdf
  (71.73 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_1.doc
  (99 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_wykonanych_dostaw_.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_.doc
  (106 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.