Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej.

2017-04-05 10:07:07
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 09/MR-4/MI/2017/NU/PP

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozwój i utrzymanie systemów podniesienia bezpieczeństwa IT - dostawa podzespołów obudowy kasetowej i macierzy dyskowej, została wybrana firma Comp S.A., ul. Jutrzenki 116; 02-230 Warszawa, której oferta została złożona jako jedyna w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Realizację zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę:

łączna wartość netto: 79 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 18 170,00 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt złotych 00/100),
łączna wartość brutto: 97 140,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto czterdzieści złotych 00/100).

PREZES Zarządu
Dyrektor
Robert Mania
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 05.04.2017 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.