Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na trzy zadania

2017-04-18 10:27:35
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na trzy zadania


~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. 94  347 44 10    faks  94  347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 16/MR-4/PT/2017/NU/PP

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania:
zadanie nr 1, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku nr VI/3 przy ul. Krzyżanowskiego w Koszalinie”.
zadanie 2, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynków mieszkalnych przy ul. Odrodzenia 13 w Koszalinie, dz. nr 655/4, obr. 0020”.
zadanie nr 3, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku B ze stacjami cieplnymi przy ul. Holenderskiej 59 w Koszalinie, dz. nr 450/5, obr. 0012”,
zostały wybrane oferty, które zawierają najniższe ceny, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1 oraz 2, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 3, tj. Usługowy Zakład Instalacyjno - Ogólnobudowlany S.C. inż. Kazimierz Stankiewicz & Zenon Zdrowowicz ul. Budowlana 26A/7; 78-100 Kołobrzeg.
Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
Łączna wartość netto: 79 000,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100),
Łączny podatek VAT (8%): 6 320,00 zł
(słownie: sześć tysiecy trzysta dwadzieścia złotych 00/100),
Łączna wartość brutto: 85 320,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 00/100).

Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
Łączna wartość netto: 88 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt osiem tysiecy złotych),
Łączny podatek VAT (8%): 7 040,00 zł
(słownie: siedem tysięcy czterdzieści złotych 00/100),
Łączna wartość brutto: 95 040,00 zł
(słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterdzieści złotych).

Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 3, Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. firmie METROLOG Spółka z o.o. ul. Kościuszki 97; 64-700 Czarnków.
Realizację przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:
Łączna wartość netto: 58 250,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
Łączny podatek VAT (8%): 4 660,00 zł
(słownie: cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100),
Łączna wartość brutto: 62 910,00 zł
(słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziesięć złotych 00/100).

  PREZES Zarządu
  Dyrektor
  Robert Mania
  /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 14.04.2017 r.                                                 

 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.