Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem autorskiego dla 7 węzłów ciepłowniczych.

2017-11-03 13:41:59
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Projektowanie węzłów

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 82/MR-4/MR/2017/NU/PP

Przedmiot zamówienia:
  
Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w projektowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica dz. 569/4 obręb 17 w Koszalinie.
Zadanie nr 2. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lutyków 20 w Koszalinie.
Zadanie nr 3. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lutyków 22 w Koszalinie.
Zadanie nr 4. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 18 w Koszalinie.
Zadanie nr 5. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + went.+ c.w.u. w budynku amfiteatru przy ul. Piastowskiej 7 w Koszalinie.
Zadanie nr 6. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Zwycięstwa 97-99 w Koszalinie.
Zadanie nr 7. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 18 w Koszalinie.


1. Rodzaj zamówienia - usługa.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na poszczególne zadania.
2.1. Zamawiający ogranicza do trzech liczbę zadań, które może udzielić jednemu Wykonawcy. Jeżeli liczba ofert złożonych w postępowaniu uniemożliwi wybór ofert na wszystkie zadania przy zastosowaniu zasad, o których mowa w pkt 10.1, Zamawiający może udzielić jednemu Wykonawcy większą liczbę zadań, niż określona powyżej.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem osób fizycznych zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.

5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29, 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu,
6.2. spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

6.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
posiada projektantów, którzy będą wykonywać dokumentację projektowo - kosztorysową węzłów ciepłowniczych:
• co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych,
• co najmniej jeden uprawniony do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
którzy przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane (projektowanie instalacji sanitarnych i instalacji elektrycznych), które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

6.2.2. Każda z wykazanych osób, dla której zostanie przypisana funkcja projektanta, posiadająca uprawnienia  z pkt 6.2.1, wykonała w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, minimum:
- dwa projekty węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o. i c.w.u. o mocy łącznej minimalnej 80 kW, każdy - dla zadań nr 1, 2, 3, 4 i 7.
- dwa projekty węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + went. + c.w.u o mocy łącznej minimalnej 100 kW, każdy - dla zadania nr 5.
- dwa projekty węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.w.u. o mocy maksymalnej 50 kW, każdy - dla zadania nr 6.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dołączyć do oferty  w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw
do wykluczenia.

7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz projektantów, którzy będą wykonywać w/w dokumentację projektowo-kosztorysową wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz funkcji, którą będą pełnić przy realizacji zamówienia, ze wskazaniem podstawy dysponowania potencjałem kadrowym oraz oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, zgodnie z wymaganiami pkt 6.2.1 oraz przynależą do właściwej Izby Samorządu Zawodowego
7.3. Wykaz projektów węzłów ciepłowniczych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać temat opracowania, miejscowość, moc minimalną węzłów, datę opracowania, nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwisko projektanta branży technologicznej i elektrycznej.
7.4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.5. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, dokumenty określone w pkt 7.4 i 7.5 ma obowiązek złożyć każdy z wykonawców oddzielnie.

8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty musi wchodzić:
8.1.1. Formularz ofertowy.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 7.

9. Termin wykonania zamówienia:
9.1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wszystkich zadań: od dnia zawarcia umowy.
9.2. Zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia:
a/ dla zadań nr 1, 2, 3, 4 i 7
I etap - do dnia 30.03.2018r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
b/ dla zadania nr 5
I etap - do dnia 28.06.2018r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.
c/ dla zadania nr 6
I etap - do dnia 28.02.2018r.
II etap - po zakończeniu i odbiorze robót budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę dla poszczególnych zadań.
10.1. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę najkorzystniejszą na więcej niż trzy zadania, Zamawiający wybierze jego ofertę jako najkorzystniejszą dla tych trzech zadań, których ceny będą najwyższe spośród zadań, na które złożył ofertę, a gdy ceny zadań będą takie same, dokona dowolnego wyboru trzech zadań, które zostaną udzielone temu Wykonawcy.
 

11. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.meckoszalin.pl.

12. Oferty należy przesłać/składać do dnia 15.11.2017 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie, ul. Łużycka 25A; 75-111 Koszalin.
Sekretariat MEC pokój nr 10.
13. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 15.11.2017 r., o godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

14. Termin związania ofertą:
14.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
14.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

15. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:

    Jan Stankiewicz tel. 94 347 44 43;
    e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl  
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 14:00.
2) w sprawach technicznych:
    Magdalena Wolska-Polaszek, tel. 94 347 45 52;
    e-mail: magdalena.wolska-polaszek@meckoszalin.pl
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

Członek ZARZĄDU
Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 03.11.2017 r.

Załączniki:

 • SIWZ44.pdf
  (171.75 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_34.doc
  (98 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_17.pdf
  (85.34 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_13.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_7.doc
  (100 KB)
 • Załącznik_nr_5._Wykaz_projektów_węzłów_ciepłowniczych_3.doc
  (104 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_8.doc
  (107.5 KB)
 • Załącznik_nr_7._Opis_sposobu_zapisania_dokumentacji_projektowej_-_węzły_.doc
  (28.5 KB)
 • WT_32-2016_z_dnia_18.04_.2016_r_._1.pdf
  (2991.94 KB)
 • WT_45-2016_z_dnia_25.05_.2016_r_._1.pdf
  (2780.23 KB)
 • WT_121-2016_z_dnia_23.11_.2016_r_._.pdf
  (4202.07 KB)
 • WT_11-2017_z_dnia_21.03_.2017_r_._.pdf
  (3789.53 KB)
 • WT_28-2017_z_dnia_27.04_.2017_r_._.pdf
  (3830.47 KB)
 • WT_55-2017_z_dnia_09.10_.2017_r_._.pdf
  (3338.83 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.