Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla 7 węzłów ciepłowniczych.

2017-11-21 08:48:59
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem autorskiego dla 7 węzłów ciepłowniczych.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 82/MR-4/MR/2017/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w projektowanym budynku wielorodzinnym przy ul. Staszica dz. 569/4 obręb 17 w Koszalinie.
Zadanie nr 2. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lutyków 20 w Koszalinie.
Zadanie nr 3. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Lutyków 22 w Koszalinie.
Zadanie nr 4. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Traugutta 18 w Koszalinie.
Zadanie nr 5. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + went.+ c.w.u. w budynku amfiteatru przy ul. Piastowskiej 7 w Koszalinie.
Zadanie nr 6. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.w.u. w budynku wielorodzinnym przy ul. Zwycięstwa 97-99 w Koszalinie.
Zadanie nr 7. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym przy ul. Dąbrowskiego 18 w Koszalinie,

dokonano wyboru: Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwa Usługowo - Handlowego „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadań 1, 5 i 7 oraz Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwa Projektowo - Wykonawczego „DANBUD”, ul. Macierzy 10; 75-390 Koszalin, któremu zostanie zlecona realizacja zadań 2, 3 i 6.

W postępowaniu złożono dwie oferty. Oferta Wykonawcy nr 1 została złożona z najniższymi cenami na zadania 1, 2, 5 i 7, a na zadanie nr 6 zawierała taką samą cenę jak oferta nr 2. Dla realizacji zamówienia dokonano wyboru ofert z najniższymi cenami na poszczególne zadania, ograniczając zgodnie z pkt 4.2 SIWZ do trzech liczbę zadań, które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy.
Stosując zasadę opisaną w pkt 16.3 SIWZ, Zamawiający przyznał Wykonawcy nr 1 realizację zadań 1, 5 i 7, a Wykonawcy nr 2 realizację zadań 2, 3 i 6.
 
Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 081,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
brutto: 5 781,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).


Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo - Wykonawczemu „DANBUD”, ul. Macierzy 10; 75-390 Koszalin, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 104,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto cztery złote 00/100).
brutto: 5 904,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100).


Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo - Wykonawczemu „DANBUD”, ul. Macierzy 10; 75-390 Koszalin, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 104,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto cztery złote 00/100).
brutto: 5 904,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100).


Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 5 zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 5 500,00 zł
(słownie: pięć tysięcy pięćset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 265,00 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 00/100),
brutto: 6 765,00 zł
(słownie: sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).


Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 6 zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Projektowo - Wykonawczemu „DANBUD”, ul. Macierzy 10; 75-390 Koszalin, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 300,00 zł
(słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 989,00 zł
(słownie: dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
brutto: 5 289,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).


Realizacja przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 7 zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. Przedsiębiorstwu Usługowo - Handlowemu „RAHMAD”, Pl. Kilińskiego 9/12; 75-307 Koszalin, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
netto: 4 700,00 zł
(słownie: cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 081,00 zł
(słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
brutto: 5 781,00 zł
(słownie: pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).


Jednocześnie informujemy, że postępowanie w zakresie zadania nr 4 zostało unieważnione na  podstawie pkt 8.10.1.5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy
i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie. Zgodnie z pkt 8.10.1.5 Regulaminu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, prowadzącą do zawarcia wadliwej umowy w sprawie zamówienia. Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostały dołączone wadliwe warunki techniczne.

CZŁONEK Zarządu
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 20.11.2017 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.