Dostawa preparatów RADINER

2018-01-18 12:00:35
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa preparatów RADINER

Branża: Dostawy płynów, preparatów, farb i betonu.


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 01/ER-4/PR/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY
1.1.  Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o. o. w Koszalinie
  ul. Łużycka 25A
  75-111 Koszalin
   KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
   godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2.  Kontakt telefoniczny:
  Numer telefonu: 94 347 44 10
  Numer faksu: 94 347 44 11
1.3.  Kontakt elektroniczny:
  Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
  Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa preparatów RADINER (Radiner FI w ilości  2 500 litrów, Radiner KPX-Z w ilości 1 250 litrów).
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca w wykonaniu umowy będzie dostarczał preparaty Radiner do magazynu  Zamawiającego położonego przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego [miejsce dostawy - Koszalin], w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia (fax) zamówienia u Wykonawcy.
2) Dostawa preparatów Radiner będzie następowała sukcesywnie od daty zawarcia  umowy do dnia 31.12.2019 r.
3) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, wyładować i przenieść do miejsca wskazanego przez Zamawiającego preparaty Radiner na swój koszt,
4) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć preparaty Radiner w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i uszkodzeniem w trakcie transportu,
5) Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego na koszt własny nieuszkodzone zgromadzone opakowania po preparacie,
6)  Zamawiający zastrzega sobie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia możliwość zwiększenia ilości preparatów Radiner do 30% łącznej wartości netto zamówienia podstawowego przy zachowaniu cen jednostkowych netto, określonych w formularzu ofertowym dla podstawowego przedmiotu zamówienia (opcja).

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH:
3.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. OPIS KRYTERIUM WYBORU WYKONAWCY:
4.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
4.2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

5. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 25.01.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.

6. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
  6.1. W skład oferty muszą wchodzić:
  6.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
  6.2. Do oferty należy dołączyć:
  6.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie 
 tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

7. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 6.2.1.

8. OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
8.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu ich uzupełnienia będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.
8.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
Jan Świtała
tel. 94 34 74 514 lub 605 763 223 e-mail: jan.switala@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 a 14:00.

9. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

10. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH)
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
• jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

11. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
Projekt umowy - załączniki nr 2.

                 ZATWIERDZAM
                CZŁONEK ZARZĄDU
                 Adam Wyszomirski
                /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 18.01.2018 r.                                            

Załączniki:

  • UWAGA_Pytania_i_odpowiedzi_do_Wykonawców.pdf
    (1003.87 KB)
  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_48.doc
    (72 KB)
  • Załacznik_nr_2._Umowa_projekt_.doc
    (62 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.