Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.

2018-02-14 08:32:05
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Wykonawstwo kotłowni

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY DO, KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. 

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 04/ER-4/PT/2018/NU/PP
 
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.
 
1.1. Przedmiot zamówienia dla kotła WR 25 nr 6  obejmuje dostawę odżużlaczy zgrzebłowych typu OZ-57A - 2 kpl wraz z taśmą zgrzebłową, układem napędowym w następującym wykonaniu:
a) wymiary wanny (zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ), tj.:
      - odległość między wałem napędowym, a wałem zwrotnym: L= 9,25 m,
      - długość części poziomej wanny: L = 7,35 m,
      - głębokość wanny (koryto górne): h = 0,60 m,
      - wysokość wanny: h = 0,82 m,
      - wysokość od posadzki do osi wału napędowego: l = 1,62 m,
      - wysokość od posadzki do osi wału zwrotnego: l = 1,23 m,
      - wysokość od posadzki do podstawy pod napęd: l= 1,18 m,
      - szerokość wanny: l = 0,57 m,
b) wykonanie:
      - wanna wykonana z giętych blach i profili hutniczych,
      - wanna posiada dwa oddzielne koryta, w których porusza się łańcuch zgrzebłowy:
            > koryto górne - robocze, w którym zgrzebła przemieszczają żużel,
            > koryto dolne - powrotne,
    - część wznosząca, pozioma i napinająca wykonane z blachy o grubości 8 mm,
    - dno wanny wyłożone blachami ślizgowymi trudnościeralnymi (18 G2A) o grubości 8 mm,
   - wzdłuż wanny ( dla koryta górnego i dolnego) od stronny ścian bocznych pod łańcuchem rolkowo-łubkowym należy zamontować płaskownik ślizgowy (taśma zgrzebłowa styka się z dnem wanny ogniwami łańcucha),
    - część wznosząca zakończona wsypem (lejem),
    - prowadzenia łańcucha (ślizgi) przednie i tylne dolne wymienne (z materiału 18G2A),
    - prowadzenia łańcucha (ślizgi) przednie i tylne górne wymienne (z materiału 18G2A),
c) wanna z zamontowanym kompletnym wałem napędowym z dwoma kołami napędzającymi,   
     kołem łańcuchowym oraz łańcuchem napędowym. Układ ten ma pasować do napędów typu      MBHH 125-4s250-1 z silnikiem Skh90S-4 1,1 kW, 1405 obr/min, które Zamawiajacy założy
we własnym zakresie. Odżużlacze należy wyposażyć również w odpowiednie mocowania do tych napędów,

d) wanna z zamontowanym kompletnym wałem zwrotnym (napinającym) z dwoma kołami  
     napinającymi,
e) ułożyskowanie wału zwrotnego na zewnątrz,
f) każda wanna dzielona składająca się z trzech części ( zgodnie z rysunkiem), wraz z podstawami pod napędy,
g) tylna osłona wału zwrotnego zdejmowana,
h) wanny wraz z zaworami pływakowymi poziomu wody w odżużlaczach, zaworami
 elektromechanicznymi dopływu wody do odżużlaczy,
i) wanny zabezpieczone powłokami malarskimi (podkładowa, nawierzchniowa),
j) wanny bez płyt pokrywających,
k) jedna wanna w wykonaniu prawym, druga wanna w wykonaniu lewym,
l) taśma zgrzebłowa:
       - łańcuch rolkowo-łubkowy t = 139 mm
      / łubki łańcucha zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z materiału 40HM. hartowane/
      / łubki mocujące zgrzebło należy wykonać ze stali w gatunku St3 z przyspawanymi uchwytami do mocowania zgrzebła/,
      / sworznie, rolki obrabiane cieplnie – hartowane/,
 - zgrzebło o wysokości h = 90 +/- 1 mm (mat. 18G2A),
-    podziałka taśmy zgrzebłowej 556 mm (odległość między zgrzebłami),
m) komplet stopek (nóżek) nie połączone z wanną (zamawiający zamontuje przy montażu      
      odżużlaczy).
 
1.2. Przedmiot zamówienia dla kotła WR 10 nr 4  obejmuje dostawę odżużlacza zgrzebłowego typu OZ-57A - 1 kpl wraz z taśmą zgrzebłową, układem napędowym w następującym wykonaniu:
a) wymiary wanny (zgodnie z rysunkiem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ), tj.:
      - odległość między wałem napędowym, a wałem zwrotnym: L= 8,85 m,
      - długość części poziomej wanny: L = 7,05 m,
      - głębokość wanny (koryto górne): h = 0,55 m,
      - wysokość wanny: h = 0,73 m,
      - wysokość od posadzki do osi wału napędowego: l = 1,65 m,
      - wysokość od posadzki do osi wału zwrotnego: l = 1,22 m,
      - wysokość od posadzki do podstawy pod napęd: l= 1,12 m,
      - szerokość wanny: l = 0,57 m,
b) wykonanie:
      - wanna wykonana z giętych blach i profili hutniczych,
      - wanna posiada dwa oddzielne koryta, w których porusza się łańcuch zgrzebłowy:
            > koryto górne - robocze, w którym zgrzebła przemieszczają żużel,
            > koryto dolne - powrotne,
    - część wznosząca, pozioma i napinająca wykonane z blachy o grubości 8 mm,
    - dno wanny wyłożone blachami ślizgowymi trudnościeralnymi (18 G2A) o grubości 8 mm,
   - wzdłuż wanny (dla koryta górnego i dolnego) od stronny ścian bocznych pod łańcuchem rolkowo-łubkowym należy zamontować płaskownik ślizgowy (taśma zgrzebłowa styka się z dnem wanny ogniwami łańcucha),
    - część wznosząca zakończona wsypem (lejem),
    - prowadzenia łańcucha (ślizgi) przednie i tylne dolne wymienne (z materiału 18G2A),
    - prowadzenia łańcucha (ślizgi) przednie i tylne górne wymienne (z materiału 18G2A),
c) wanna z zamontowanym kompletnym wałem napędowym z dwoma kołami napędzającymi,  
     kołem łańcuchowym oraz łańcuhcem napędowym. Układ ten ma pasować do napędów typu      MBHH 125-4s250-1 z silnikiem Skh90S-4 1,1 kW, 1405 obr/min, które Zamawiajacy założy
we własnym zakresie. Odżużlacze należy wyposażyć również w odpowiednie mocowania do tych napędów,

d) wanna z zamontowanym kompletnym wałem zwrotnym (napinającym) z dwoma kołami 
     napinającymi,
e) ułożyskowanie wału zwrotnego na zewnątrz,
f) wanna dzielona składająca się z trzech części (zgodnie z rysunkiem), wraz z podstawami pod napędy,
g) tylna osłona wału zwrotnego zdejmowana,
h) wanna wraz z zaworem pływakowym poziomu wody w odżużlaczaczu, zaworem
 elektromechanicznym dopływu wody do odżużlacza,
i) wanna zabezpieczona powłokami malarskimi (podkładowa, nawierzchniowa),
j) wanna bez płyt pokrywających,
k) taśma zgrzebłowa:
       - łańcuch rolkowo-łubkowy t = 139 mm
      / łubki łańcucha zewnętrzne i wewnętrzne należy wykonać z materiału 40HM. hartowane/
      / łubki mocujące zgrzebło należy wykonać ze stali w gatunku St3 z przyspawanymi uchwytami do mocowania zgrzebła/,
      / sworznie, rolki obrabiane cieplnie - hartowane/,
 - zgrzebło o wysokości h = 90 +/- 1 mm (mat. 18G2A),
-    podziałka taśmy zgrzebłowej 556 mm (odległość między zgrzebłami),
m) komplet stopek (nóżek) nie połączone z wanną (zamawiający zamontuje przy montażu      
      odżużlaczy).   
 
2.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

4.      Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

5.      Termin wykonania zamówienia:
5.1. Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6: w terminie do 40 dni   kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.
5.2. Dostawa 1 kpl odżużlacza zgrzebłowego dla kotła WR 10 nr 4: w terminie do 60 dni kalendarzowych, licząc od daty zawarcia umowy.

6.      Kwalifikacja podmiotowa wykonawców:
6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
6.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30.1 Regulaminu.
6.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
 
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę odżużlaczy zgrzebłowych, o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto.
 
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.  
 
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 7.

7.  Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
7.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
7.2. Wykaz wykonanych dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy odżużlaczy zgrzebłowych  zostały wykonane należycie.
7.3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
7.4. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 7.3 oraz 7.4, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.

8. Zamawiający nie przewiduje zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
9.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną.

10.  Oferty należy przesłać/składać do dnia 27.02.2018 r. do godz. 13:00.

11.  Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 27.02.2018 r. o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 

12.  Termin związania ofertą:
12.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

13.  Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)    w sprawach formalnych:
       Jan Stankiewicz, tel. 94 347 44 43;
       e-mail: jan.stankiewicz@meckoszalin.pl   
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
2)    w sprawach technicznych:
       Adam Mielniczek, tel. 94 344 61 10 lub tel. kom. 607 351 691;
       e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
    
       Marek Drzał, tel. 94 345 53 10 lub tel. kom. 693 541 164;
       e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
       od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8:00 - 10:00.
 
Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce pn. ,,Przetargi”.    
 
PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 13.02.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytanie_i_opowiedź_do_Wykonawców_zainteresowanych_udziałem_w_postępowaniu.pdf
  (602.7 KB)
 • SIWZ53.pdf
  (10735.8 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_51.doc
  (90.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_23.pdf
  (486.61 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_17.doc
  (102 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_dostaw_1.doc
  (105 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_dotyczące_przesłanek_wykluczenia_z_postępowania_wykonawcy_1.doc
  (107.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Rysunek_odżużlacza_1.pdf
  (202.12 KB)
 • Załącznik_nr_7._Rysunek_odżużlacza_.pdf
  (176.55 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.