Dostawa 7 500 ton miału węglowego.

2018-02-28 13:58:00
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Dostawa 7 500 ton miału węglowego.

Branża: Inne

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 
Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.
 
Zamówienie nr 97A/ER-4/PR/2017/NU/PP

1.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego luzem do celów energetycznych w ilości 7 500 ton (siedem tysięcy pięćset ton) o niżej wymienionych parametrach:
Węgiel do celów energetycznych luzem – zgodnie z PN-82/G-97002
Typ węgla zgodnie z PN-82/G-97002 – 31 lub 32 
Sortyment zgodnie z  PN-82/G-97001 – M II
Wskaźnik podatności transportowej wg PN-82/G-97003  do –  A
Wymogi jakościowe:
·        wartość opałowa w stanie roboczym                                        min 22 500 kJ/kg – max 23 900 kJ/kg
·        zawartość wilgoci całkowitej w stanie roboczym                      max 15 %
·        zawartość popiołu w stanie roboczym                                      max 15 %
·        zawartość siarki całkowitej w stanie roboczym                         max 0,6 %
·        zawartość części lotnych w stanie suchym i bezpopiołowym   min 28 %
·        granulacja                                                                                 0-20 mm
·        zawartość podziarna (0÷1 mm)                                                max 20%
·        zawartość nadziarna (20÷31,5 mm)                                         max 5%
·        zdolność spiekania wg Rogi                                                     5÷35
·        temperatura topliwości popiołu w atmosferze redukującej      (temperatura topnienia min 1300 °C, temperatura mięknienia min 1100 °C)
·        zawartość azotu w stanie roboczym                                        max 1,5%      
·        zawartość rtęci w stanie roboczym                                          0,03 – 0,80 ppm

Miał węglowy należy dostarczyć transportem łamanym (kolejowy plus samochodowy) na place składowe Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Mieszka I 20A i Słowiańska 8 (7 500 ton).Transport kolejowy do stacji towarowej PKP Koszalin, a transport samochodowy ze stacji towarowej PKP Koszalin na place składowe Zamawiającego.
 
Węgiel musi być wolny od zanieczyszczeń w szczególności w postaci mułu węglowego, flotokoncentratu, kamienia i złomu.
Niedopuszczalna jest dostawa węgla koksowego.
 
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania zamówienia przy udziale podwykonawców. Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.
 
5. Kwalifikacja podmiotowa Wykonawców:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 i 8.7.30 regulaminu.
5.2. Spełniają warunki dotyczące:
a)    kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa,
b)    zdolności technicznej lub zawodowej.
 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
5.2.1. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z przepisów prawa, jeżeli wykaże, że posiada status pośredniczącego podmiotu węglowego.
5.2.2. Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy dla sektora energetycznego, z których każda obejmowała dostawy miału węglowego o łącznej masie, co najmniej 6 000 ton.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6 i 7.
 
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie wykonawcy mają dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
6.1.   Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
6.2.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
6.3.   Kopia potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot węglowy.
6.4.   Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, który powinien zawierać zakres zrealizowanej dostawy (ilość dostarczonych ton węgla), datę wykonania, nazwę i adres Zamawiającego wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  
6.5.   Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.6.   Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
6.7.   Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
 
7. Dla potwierdzenia, że oferowana dostawa spełnia wymagania zamawiającego, do oferty należy dołączyć:
Oświadczenie producenta węgla krajowego (np. Polska Grupa Górnicza Spółka z o.o., Węglokoks Kraj S.A.) lub importera węgla do Polski o możliwości wysyłek węgla do zamawiającego w ilości i jakości określonej w pkt 3.1 SIWZ.
 
8. Zawartość oferty.
8.1. W skład oferty powinien wchodzić:
8.1.1. Formularz oferty.
8.2. Do oferty należy dołączyć:
8.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
8.2.2. Dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 6 i 7.
 
9. Termin wykonania zamówienia: sukcesywnie w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy.
 
10. Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.
10.2. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej łącznej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli
te oferty, do złożenia w określonym w wezwaniu terminie do złożenia ofert dodatkowych.
 
11. Wymagania dotyczące wadium.
11.1. Ustala się wadium na całość przedmiotu zamówienia w wysokości 30 000,00 zł
słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.
11.2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1)     pieniądzu,
2)     gwarancji bankowej,
3)     poręczeniu bankowym,
4)     gwarancji ubezpieczeniowej.
11.3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:
Bank MILLENNIUM S.A. Nr 21116022020000000061750529.
11.4.  Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
11.5.  Wadium musi być wniesione najpóźniej przed terminem składania ofert, przy czym
za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym zamawiającego.
11.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego najpóźniej przed terminem składania ofert, a kserokopię poświadczoną
za zgodność z oryginałem dołączyć do oferty. Dopuszcza się również dołączenie oryginału dokumentu do oferty, przy czym dokument ten ze względu na brak możliwości dekompletacji oferty nie zostanie zwrócony wykonawcy.
11.7. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno obejmować okres związania ofertą, określony w pkt  15.2.
11.8. Poręczenie lub gwarancja stanowiące formę wadium winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie
z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia - następuje jako bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 11.13. Okoliczności wymienione w pkt 11.13 powinny być zawarte w treści poręczenia lub gwarancji.
 
UWAGA: W poręczeniu lub gwarancji nie należy odnosić się do przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tylko do treści pkt 11.13 specyfikacji istotnych warunków, w którym określono przyczyny zatrzymania wadium przez zamawiającego.
 
11.9. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie wadium lub wniesie je nieprawidłowo, oferta jego zostanie odrzucona.
11.10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
11.11. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia.
11.12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.13. Zamawiający może zatrzymać wadium, jeżeli wykonawca:
1)  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w pkt 8.7.55 i 8.7.56 Regulaminu, na podstawie którego prowadzone jest niniejsze postępowanie, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez zamawiającego, brak podstaw wykluczenia lub pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian treści oferty, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
2) uchyla się od zawarcia umowy.
 
12. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.meckoszalin.pl.
 
13. Oferty należy przesłać/składać do dnia 16.03.2018 r. do godziny 11:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie Siedziba Spółki, sekretariat
- pokój nr 10; 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25 A.
 
14. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 16.03.2018 r. o godzinie 11:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.
 
15. Termin związania ofertą.
15.1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15.2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
15.3. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może zwrócić się do wykonawców
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż
30 dni.
 
16. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1)   w sprawach formalnych:
      Monika Myzik, tel. 94 347 44 57;
      e-mail: monika.myzik@meckoszalin.pl   
      od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
 
2)  w sprawach merytorycznych:
     Piotr Arnold, tel. 94 347 45 15;
     e-mail: piotr.arnold@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 15:00.
 
Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane w Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Koszalinie zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. „Przetargi”.
 
Członek Zarządu
Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/ 
Koszalin, 28.02.2018 r.
 

Załączniki:

 • SIWZ58.pdf
  (10108.77 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_55.doc
  (78 KB)
 • Załącznik_nr_2._Projekt_umowy_26.pdf
  (485.36 KB)
 • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_o_spełnieniu_warunków_udziału_w_postępowaniu_20.doc
  (102.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_zrealizowanych_dostaw_1.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_5._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_4.doc
  (107 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.