Opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla węzłów ciepłowniczych w podziale na 2 zadania.

2018-03-01 12:04:02
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 05/ER-4/ER/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dla nw. zadań:
Zadanie nr 1 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego przy  ul. Cypryjska 2a-2c w Koszalinie.
Zadanie nr 2 pn. Budowa węzła ciepłowniczego dla potrzeb c.o. + c.w.u. dla budynku mieszkalnego nr 1 przy  ul. Lutyków  w Koszalinie, została wybrana oferta Wykonawcy nr 1, tj. firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „DANBUD”, ul. Macierzy 10, 75-390 Koszalin, którego oferta została złożona jako jedyna w prowadzonym postępowaniu.
 
Realizacja zamówienia dla  zadania nr 1 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
netto: 4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 104,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto cztery złote 00/100),
brutto: 5 904,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100).
 
Realizacja zamówienia dla zadania nr 2 zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
cena ogółem za I i II etap:
 
netto: 4 800,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 1 104,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto cztery złote 00/100),
brutto: 5 904,00 zł
(słownie: pięć tysięcy dziewięćset cztery złote 00/100).
 
Prezes ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 01.03.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.