Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.

2018-03-06 12:44:12
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie.
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 04/ER-4/PT/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 2 kpl odżużlaczy zgrzebłowych dla kotła WR 25 nr 6 oraz 1 kpl dla kotła WR 10 nr 4 zainstalowanych w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20 A w Koszalinie, została wybrana oferta Wykonawcy nr , tj. firmy Ergo-Grate Sp. z o.o., ul. Gimnazjalna 56, 25-663 Kielce, która zawiera najniższą cenę spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
 
Realizacja zamówienia zostanie zlecona zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę:
 
netto: 134 700,00 zł
(słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset złotych 00/100),
podatek VAT (23%): 30 981,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100),
brutto: 165 681,00 zł
(słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych 00/100).
 
Członek ZARZĄDU
Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 06.03.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.