Wynajem transportu do przewozu węgla z placu opałowego Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie na plac opałowy Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

2018-03-08 10:30:17
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Pojazdy


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr 13/ER-4/PR/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-111 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
Numer telefonu: 94 347 44 02
Numer faksu: 94 347 44 11
Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia dotyczy wynajmu transportu do przewozu węgla z placu opałowego Kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A w Koszalinie na plac opałowy Kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
• Transport węgla samochodami ciężarowymi  – minimum dwiema wywrotkami o ładowności 25 t.
• Planowana ilość kursów przewozu węgla – 21 kursów.
• Odległość przewozu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wynosi do 18 km, licząc od miejsca załadunku.
• Załadunek węgla zapewnia Zamawiający na swój koszt.
• Przewóz węgla będzie konwojowany przez pracowników MEC Spółka z o.o. w Koszalinie w transporcie Wykonawcy.
• Termin  płatności za wykonane kursy samochodów wynosi 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu faktury zbiorczej, wystawionej po wykonaniu usługi.
• Wykonawca wystawi fakturę zbiorczą na podstawie kwitów ważenia węgla dostarczonych przez Zamawiającego podczas ważenia węgla. Jeden kwit ważenia węgla stanowi potwierdzenie wykonania    jednego kursu.
3.2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.3.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.4.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.

4.  Termin realizacji zamówienia:
W terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
5.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania transportu krajowego drogowego rzeczy.
5.1.2 Dysponują, co najmniej dwiema wywrotkami o ładowności 25 t.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, uprawnienia do wykonywania transportu krajowego drogowego rzeczy powinny być złożone przez każdego Wykonawcę osobno, natomiast ilość wywrotek może być łączna.
Oświadczenie o dysponowaniu wywrotek może być podpisane przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

6. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
6.1.  Dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1.1. zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć licencję na wykonywanie transportu krajowego drogowego rzeczy.
6.2. Dla potwierdzenia spełniania warunku określonego w pkt 5.1.2. zapytania ofertowego, do oferty należy dołączyć oświadczenie (wzór druku) – załącznik nr 3.

7. Zawartość oferty:
7.1. W skład oferty musi wchodzić:
7.1.1. Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.2. Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Dokument określony w pkt 6.1 i oświadczenie określone w pkt 6.2.
7.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.3. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

8. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania ofertowego:
8.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
8.2.  Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
8.3.  Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.

9. OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena za 1 kurs samochodu ciężarowego.
9.2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę za 1 kurs samochodu ciężarowego.

10. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1. Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 16.03.2018 r., do godz. 10:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat
- pokój nr 10.
10.2. Oferta powinna być złożona w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Oferta na wynajmu transportu do przewozu węgla z placu opałowego kotłowni DPM przy ul. Mieszka I 20A
w Koszalinie na plac opałowy kotłowni przy ul. Słowackiego 30 w Sianowie.”

11. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnych:
11.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
11.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
11.2.1. Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła) przez członków konsorcjum, zgodnie z zasadami reprezentacji albo pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 11.2.2.
11.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
11.2.3.  Oferta Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
11.2.4.  Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

12. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

13. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
13.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty
i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego lub przedłożone osobiście.
13.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
Zbigniew Ćwirko
telefon: 94 34 74 576  lub kom. 601-77-37-34
e-mail: zbigniew.cwirko@meckoszalin.pl

14. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

15. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
1) Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
2) Projekt umowy – załącznik nr 2.
3) Oświadczenie (wzór druku) – załącznik nr 3.
                                                                                            
ZATWIERDZAM
CZŁONEK ZARZĄDU
Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 8.03.2018 r.

Załączniki:

  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_57.doc
    (74 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_22.pdf
    (2003.75 KB)
  • Załącznik_nr_3._Oświadczenie_.doc
    (98 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.