Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.

2018-03-12 13:30:15
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik

Branża: Inne


ZAPYTANIE OFERTOWE
 
Zamówienie nr 10/ER-4/PT/2018/NU/PU
 
Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.
 
1.      ZAMAWIAJĄCY:
1.1. Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o. o. w Koszalinie
       ul. Łużycka 25A
       75-111 Koszalin
       KRS nr 0000027924, NIP: 669-050-14-66
       godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00
1.2. Kontakt telefoniczny.
       Numer telefonu: 94 347 44 10
       Numer faksu: 94 347 44 11
1.3. Kontakt elektroniczny.
       Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
       Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
 
2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
2.1.  Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych,  wciągarek ręcznych  w obiektach kotłowni  DPM i FUB w Koszalinie w/g poniższego wykazu urządzeń:
Lp. Wykaz urządzeń Ilość
  Kotłownia DPM ul. Mieszka I-go 20 A  
1 Dźwig towarowo-osobowy cztero-przystankowy.
Udźwig-1000kg.
Nr fabr: 48286 Nr rejestrowy UDT: 3111001014
Rok budowy: 1981
Producent: ZUD Warszawa
Forma dozoru UDT: pełny
 1 szt.
2 Dźwig osobowy trzy-przystankowy.
Udźwig-500kg.
Nr fabr: 31599 Nr rejestrowy UDT: 3111000605
Rok budowy: 1976
Producent: ZUD Warszawa
Forma dozoru UDT: pełny
1 szt.
3 Suwnica ręczna.                 
Udźwig-3 tony.
Nr fabr: 35285 Nr rejestrowy UDT: 8311010254
Rok budowy: 1980
Producent: ZGUZ Gliwice
Forma dozoru UDT: ograniczony
1 szt.
4 Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3. 
Udźwig-3,2 tony.
Nr fabr: 69  Nr rejestrowy UDT: N8411000013
Rok budowy: 1980
Producent: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Zduńska -Wola
Forma dozoru UDT: ograniczony
1 szt.
5 Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3. 
Udźwig-3,2 tony.
Nr fabr: 118  Nr rejestrowy UDT; N8411000012
Rok budowy: 1980
Producent: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Zduńska -Wola
Forma dozoru UDT: ograniczony
1 szt.
6 Wciągnik łańcuchowy ręczny typ WSP-3. 
Udźwig-3,2 tony.
Nr fabr: 73  Nr rejestrowy UDT: N8411000010
Rok budowy: 1973
Producent: Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Zduńska -Wola
Forma dozoru UDT: ograniczony
1 szt.
  Kotłownia FUB ul. Słowiańska 8  
7 Dźwig towarowo-osobowy cztero-przystankowy.
Udźwig-1000kg.
Nr fabr:  51292 Nr rejestrowy UDT: N3111000179
Rok budowy: 1984
Producent: Kombinat Dźwigów osobowych Warszawa
Forma dozoru UDT : pełny
1 szt.
8 Suwnica ręczna WSP-5.
Udźwig-5 ton.
Nr fabr: 36707  Nr rejestrowy UDT: N8311000120
Rok budowy: 1982
Producent: GZUT Gliwice
Forma dozoru UDT: ograniczony
1 szt.
 
2.2. Zakres prac konserwacyjnych obejmuje comiesięczną konserwację w zakresie:
a) konserwacji zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową urządzeń oraz przepisami Urzędu Dozoru Technicznego,
b) konserwacji instalacji elektroenergetycznej (dot. dźwigów),
c) przeglądów konserwacyjnych polegających na sprawdzeniu mechanizmów i układów,
a w szczególności:
- stanu technicznego występujących mechanizmów napędowych,
- działania urządzeń zabezpieczających,
- stanu cięgien, łańcuchów i ich zamocowań,
- działania urządzeń napędowych, sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,    
d) smarowaniu, regulacji urządzeń  oraz  wymiany drobnych materiałów eksploatacyjnych takich jak:
- żarówki sygnalizacyjne oraz oświetlenie kabiny,
- dzwonki alarmowe,
- gniazda i główki bezpiecznikowe oraz bezpieczniki,
-soczewki kaset, przyciski,
- podkładki gumowe suwaków,
- oleje, smarownice, smary w ilości potrzebnej do przesmarowania elementów,     
2.3. Prace konserwacyjne obejmują ponadto:
a) okresowe przygotowanie urządzeń do przeglądu i odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uczestnictwo Wykonawcy w tych odbiorach, 
b) wykonanie pomiarów elektrycznych raz w roku  potwierdzone protokołem:
- pomiary izolacji przewodów,
- pomiary ochronne przeciwporażeniowe,
- pomiary uziemień,
- badanie szybkiego wyłączenia,
- pomiary zabezpieczenia termicznego silnika  dźwigu,
2.4. Konserwacja ma zapewnić bezpieczną eksploatację urządzenia. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do diagnozowania zaistniałych awarii w ciągu 8 godzin od zgłoszenia.
2.5. Wszystkie materiały niezbędne do wykonania konserwacji dostarcza Wykonawca.
2.6. Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie książki konserwacji każdego urządzenia
oraz dokonywanie wpisów potwierdzających wykonanie co miesięcznej  konserwacji  danego urządzenia. Książki konserwacji znajdują w obiektach  MEC.
2.7. Zakres prac remontowych obejmuje naprawę i bieżące usuwanie awarii powstałych podczas eksploatacji urządzeń.
2.8. Przed przystąpieniem do robót remontowych Wykonawca przedstawi kalkulację kosztów naprawy, wyszczególniając składniki: ilość roboczogodzin, koszt materiału, ilość maszynogodzin, koszt wynajmu sprzętu.
2.9.W przypadku wyłączenia urządzenia z eksploatacji i wyrejestrowania z Urzędu Dozoru Technicznego, Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego wynagrodzeniem za konserwację danego urządzenia za okres wyłączenia.
 
3.      WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
3.1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń Wykonawcy przysługuje miesięczne wynagrodzenie zgodnie z  ryczałtowymi cenami jednostkowymi.
3.2. Ryczałtowe ceny jednostkowe, o których mowa w pkt. 3.1 uwzględniają wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem zakresu prac konserwacyjnych, w tym między innymi:
            a)  koszty robocizny, zakwaterowania, transportu oraz organizacji miejsca pracy,
            b)  koszty materiałów i sprzętu.
3.3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie konserwacji urządzeń     następować będzie miesięcznymi fakturami. Faktura obejmować będzie koszt konserwacji wszystkich urządzeń w ramach jednego przeglądu zgodnie z cenami zawartymi w formularzu ofertowym.
Termin płatności faktur: 14 dni licząc od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej po dokonaniu comiesięcznej konserwacji urządzeń i dokonaniu wpisu do Książki konserwacji.
3.4.Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie prac remontowych urządzeń następować będzie odrębnymi fakturami na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR) lub kalkulację własną uzgodnioną z Zamawiającym, w przypadku braku pozycji nakładów w KNR i następujące elementy cenotwórcze, zgodnie ze złożoną ofertą:
 stawka r-g z narzutami [z kosztami pośrednimi  (Kp) i zyskiem (Z) do robocizny (R)] - bez podatku VAT - ……… zł,
  w tym:
·      stawka r-g bez narzutów - robocizna (R) -……. zł,
·      narzut kosztów pośrednich  Kp do [robocizny (R) + sprzęt (S)] - ………%,
·      narzut zysku  Z do [robocizny (R) + sprzęt (S) + kosztów pośrednich (Kp)] - …..%,
 narzut kosztów zakupu (Kz) do materiałów (M): 15 %
Praca sprzętu: ceny jednostkowe nie wyższe niż średnie zawarte w wydawnictwie SEKOCENBUD wydanym w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym wykonana jest dana część przedmiotu zamówienia (zadanie), albo z kwartału, w którym ta część przedmiotu zamówienia została wykonana, jeżeli zeszyty wydawnictwa z tego kwartału są dostępne.
Materiały: ceny materiałów uzgodnione z Zamawiającym.
Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, wystawionej na podstawie protokołu końcowego odbioru robót, podpisanego przez obie strony oraz na podstawie kosztorysu powykonawczego.
3.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców oraz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej zatrudnionych przez wykonawcę na umowę zlecenia lub o dzieło.
 
4.      TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.
   
5.      OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.Posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji dźwigów osobowych i towarowo-osobowych.
5.2.Posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do konserwacji suwnic, wciągarek i wciągników.
5.3. Dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą świadectwo kwalifikacji uprawniające do zajmowania się eksploatacją sieci, urządzeń i instalacji o napięciu do 1kV.
5.4. Wykonali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 usługi  polegające na konserwacji dźwigów osobowych lub osobowo-towarowych.
 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
 
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 6.
 
6.      WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.Kserokopie uprawnień określonych w pkt 5.1 i 5.2.
6.2.Wykaz osób, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia, w szczególności posiadające uprawnienia, o których mowa w pkt 5.3 (wzór druku) - załącznik nr 3.
6.3.Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem daty wykonania i odbiorców (wzór druku) - załącznik nr 4.
 
7.      ZAWARTOŚĆ OFERTY:
7.1. W skład oferty muszą wchodzić:
7.1.1.  Formularz ofertowy (wzór druku) - załącznik nr 1.
7.2.  Do oferty należy dołączyć:
7.2.1. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
7.2.2. Oświadczenie i dokumenty wskazane w pkt 6.
 
8.      WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 7.2.1.
 
9.      OPIS KRYTERIÓW WYBORU WYKONAWCY:
9.1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
 
Lp.
Nazwa kryterium  
Waga %
 
 
1

Cena  miesięcznej konserwacji wszystkich urządzeń
 
 
80%
 
2
Stawka roboczogodziny dla prac remontowych z narzutami ( z Kp i Z  do R )
- bez podatku VAT
 
20%
Razem: 100%
 
9.2. Sposób obliczenia oferty zostanie dokonany wg poniższego algorytmu:
                                               C 0
                                    C =     ------       x   Zc   x   100
                                               C 1
gdzie:
C - wskaźnik oceny punktowej wg kryterium „C” [pkt],
C 0 - najniższa wartość parametru spośród zaproponowanych we wszystkich ofertach podlegających ocenie,
C 1 - wartość parametru w ocenianej ofercie,
      Zc - znaczenie przypisane kryterium „C” [%].
9.3. Ocena ostateczna zostanie ustalona poprzez zsumowanie wszystkich wskaźników oceny punktowej, odpowiadających kryteriom oceny ofert.
9.4. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wg sposobu punktowania ustalonego przez Zamawiającego w niniejszej zapytaniu ofertowym.
9.5. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi 100.
9.6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętych kryteriów oceny ofert, tj. z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
 
10.  MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
10.1.  Ofertę w formie pisemnej należy przesłać/składać do dnia 23.03.2018 r., do godz.13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10.
10.2.  Oferta powinna być przesłana/złożona na adres Zamawiającego podany w punkcie 1.1 niniejszego zapytania ofertowego, sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Konserwacja urządzeń dźwigowych, suwnic i wciągarek w MEC Koszalin.”
 
11.  ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
 
12.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
12.1.  Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy
i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty
i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
12.2.  Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami, są:
1) Adam Mielniczek
telefon: 94 34 74 461 / 607 351 691
e-mail: adam.mielniczek@meckoszalin.pl
2) Marek Drzał
telefon: 94 34 74 553 / 693 541 164
e-mail: marek.drzal@meckoszalin.pl
 
13.  KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
·         jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
·         Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
·         posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
·         podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
14.  ZAŁĄCZNIKI:
     Formularz ofertowy - załącznik nr 1.
     Projekt umowy - załącznik nr 2.
     Wykaz osób - załącznik nr 3.
     Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 4.
    
Członek ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/
Koszalin, 12.03.2018 r.

Załączniki:

 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_58.doc
  (96.5 KB)
 • Załacznik_nr_2._Projekt_umowy_.pdf
  (402.8 KB)
 • Załącznik_nr_3._Wykaz_osób,_które_będą_uczestniczyć_w_wykonywaniu_zamówienia_.doc
  (99.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_wykonanych_usług_.doc
  (103.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.