Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie

2018-03-16 14:46:32
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie.

Branża: Wykonawstwo sieci


~~
~~    

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks 94  347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA O PRZETARGU
(dotyczy zmiany wprowadzonej do treści pkt 7 ppkt 1, pkt 11 i 12 ogłoszenia o przetargu)

Zamówienie nr 15/ER-4/PT/2018/NU/PP

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie, o parametrach: 2x76,1/140, L=173,00mb.

pkt 7 ppkt 1:
jest:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej – 2xDn 76,1/140 mm i długości minimum
100,00 mb, każda.

winno być:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej 2x60,3/125 i długości minimum 100 mb, każda.

pkt 11:
jest:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.

winno być:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 19.04.2018 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.

pkt 12:
jest:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.04.2018 r. do godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

winno być:
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 19.04.2018 r. do godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 3.04.2018 r.               Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94 347 44 10    faks  94 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 15/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie, o parametrach: 2x76,1/140, L=173,00mb.

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31.07.2018 r.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.  Nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 regulaminu.
7.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1) Wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej o średnicy rur, co najmniej – 2xDn 76,1/140 mm i długości minimum 100,00 mb, każda.

2) Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem budowy posiadającym:
a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b) co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub/i nadzorowaniu robotami budowlanymi związanymi z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłączy lub sieci cieplnych, przy czym przez doświadczenie zawodowe należy rozumieć okres od daty uzyskania uprawnień do daty składania ofert oraz
c) doświadczenie w kierowaniu lub/i nadzorowaniu realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej, której przedmiotem była budowa lub/i przebudowa lub/i modernizacja przyłączy lub sieci cieplnej preizolowanej, o wartości nie mniejszej, niż: 200 000,00 zł (netto).
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
8.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia.
8.4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, o których mowa w pkt 3.3 SIWZ  do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji projektowej.

9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

10. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 05.04.2018 r. do godz. 13:00, na adres Zamawiającego:
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A; 75-111 Koszalin, sekretariat, pokój nr 10.

12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 05.04.2018 r. do godz. 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro.

13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:
1) w sprawach formalnych:
    Wanda Michalak tel. 94 347 44 02; e-mail: wanda.michalak@meckoszalin.pl    
    od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 – 15:00,

2) w sprawach technicznych:
   Urszula Januszewska tel. 94 347 45 28; e-mail:urszula.januszewska@meckoszalin.pl
   od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
     /podpis na oryginale/   

Koszalin, dnia 16.03.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA._Zapytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców_.pdf
  (717.27 KB)
 • SIWZ62.pdf
  (11217.4 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_61.doc
  (87 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_25.pdf
  (8807.86 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_17.doc
  (101.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_14.doc
  (102.5 KB)
 • Załącznik_nr_5.Wykaz_osób_15.doc
  (102 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_19.doc
  (107 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_9.doc
  (100 KB)
 • Załącznik_nr_8._Projekt_Budowlano_Wykonawczy_1.zip
  (20823.36 KB)
 • Załącznik_nr_9.STWiOR__1.doc
  (212 KB)
 • Załącznik_nr_10._Przedmiar_robót_.rds
  (42.97 KB)
 • Załącznik_nr_10.Przedmiar_robót_1.pdf
  (82.41 KB)
 • Załącznik_nr_11._Projekt_organizacji_ruchu_1.zip
  (7069.24 KB)
 • Załącznik_nr_12._Projekt_odtworzenia_nawierzchni_1.zip
  (1455.63 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.