Wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych, wciągarek ręcznych w obiektach kotłowni DPM i FUB w Koszalinie.

2018-03-28 12:16:00
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Zamówienie nr 10/ER-4/PT/2018/NU/PU

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze uproszczonej na wykonanie usługi w zakresie konserwacji i remontów awaryjnych dźwigów towarowo-osobowych, dźwigów osobowych, suwnic ręcznych,  wciągarek ręcznych  w obiektach kotłowni  DPM i FUB w Koszalinie, zostanie zlecona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę przyznanych punktów, tj. 93,33.
 
Realizacja zamówienia zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie „DŹWIGNICE MIECZYŃSKI” Witold Stanisław Mieczyński, ul. Partyzantów 13/5, 75-411 Koszalin, zgodnie z zapytaniem ofertowym, wg następujących elementów kalkulacyjnych:
 
cena miesięcznej konserwacji wszystkich urządzeń: 1 476,00 zł
(słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 00/100),
co stanowi 73,33 punktów,

stawka roboczogodziny dla prac remontowych z narzutami (z Kp i Z do R) - bez podatku VAT: 30,86 zł
(słownie: trzydzieści złotych 86/100),
co stanowi 20 punktów.
 
Prezes ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 28.03.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.