Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie

2018-04-05 11:51:34
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Pojazdy


~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr  20/ER-4/PR/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
Numer telefonu: 94 347 44 02
Numer faksu: 94 347 44 11
Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie.

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
 Dostawa fabrycznie nowych oryginalnych kompletów gąsienic [ lewa i prawa strona] do spychacza gąsienicowego HSV TD-10M.                                      
3.2. Wymagane części do wymiany podwozia spychacza TD-10M:
• Płytki gąsienicowe szerokość 60 cm,
• Komplet rolek jezdnych,
 Komplet rolek podtrzymujących,
• Komplet kół łańcuchowych.
3.3. Wykonanie prac demontażowych i montażowych na obiekcie wskazanym przez Zamawiającego, tj. MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, w tym:
• Demontaż zużytych podzespołów podwozia spychacza.
• Montaż nowych podzespołów podwozia spychacza.
• Dostawa materiałów i usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i ppoż. [w szczególności wszystkich usług wykonywanych na terenie Zamawiającego].
• Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne.  
• Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-to  miesięcznej gwarancji.

• Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2018 r.

4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH ORAZ PODWYKONAWCÓW:
4.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
5.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.

6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania ofertowego:
6.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.2.  Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.  Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.

7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 12.04.2018 r., do godz. 13:00, na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być przesłana/złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego - dostawa kompletu gąsienic do spychacza HSV TD-10M wraz z usługą demontażu i montażu w Koszalinie”.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
W skład oferty musi wchodzić:
8.1. Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
Do oferty należy dołączyć:
8.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie 
tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.

9. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.2.

10. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnych.
10.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
10.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
10.2.1. Oferta powinna być podpisana przez podmioty składające ofertę wspólnie lub pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 10.2.
10.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
10.2.3. Oferta wspólników Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
10.2.4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.

11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.

12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA:
12.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
12.2. Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami, są:
Zbigniew Ćwirko
telefon: 94 34 74 576; kom. 601-77-37-34 e-mail: zbigniew.cwirko@meckoszalin.pl
lub
Jan Świtała
telefon: 94 34 74 514; kom. 605-763-223 e-mail: jan.switala@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.

13. KLAUZULA INFORMACYJNA (DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH):
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Łużyckiej 25A informuje, iż:
 jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia i nie będą udostępniane innym podmiotom,
 posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
• podanie danych osobowych jest dobrowolne.

14. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy – załącznik nr 2.

Zatwierdzam
CZŁONEK ZARZĄDU
 dr Adam Wyszomirski
  /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 5.04.2018 r.                                       

Załączniki:

 • UWAGA._Pytania_i_odpowiedzi_do_postępowania_.pdf
  (633.28 KB)
 • UWAGA._Sprostowanie_do_zapytania_ofert_._i_proj_umowy_.pdf
  (619.8 KB)
 • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_65.doc
  (207.5 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_26.pdf
  (2219.68 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.