Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania

2018-04-11 14:35:50
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 09/ER-4/PT/2018/NU/PP  
  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę i przebudowę sieci ciepłowniczych w Koszalinie z podziałem na zadania:
Pakiet I:
Zadanie nr 1, pn. „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów wraz z przyłączami  do budynków przy ul. Orlej 47 i 49 w Koszalinie o parametrach: 2x88,9/160, L=95,30m, 2x76,1/140 L=21,45m, 2x60,3/125, L=92,95m”.          
Zadanie nr 2, pn.„Przebudowa istniejącego przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów od pkt. „A” do budynku Koszalińskiej Biblioteki Publicznej przy Placu Polonii 1, o parametrach: 2x76,1/140, L=68,31mb”.
Pakiet II:
Zadanie nr 3 , pn. „Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Zwycięstwa 187, o parametrach: 2x88,9/160, L=34,40 mb”.

Zadanie nr 4, pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Traugutta, działka 1493/2, o parametrach: 2x33,7/90, L=65,00m”,           
zostały wybrane oferty Wykonawców, które zawierają najniższe łączne ceny, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
Realizacja zamówienia w zakresie pakietu I (zadanie nr 1 i 2) zostanie zlecona Wykonawcy nr 2, tj. Przedsiębiorstwu Produkcyjno – Handlowemu „ARTEX” Spółka z o.o. ul. Morska 60;
75-227 Koszalin.

Realizację zamówienia w zakresie pakietu I (zadanie nr 1 i 2), Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

Łączna wartość netto: 328 550,00 zł
(słownie: trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100).
Łączna wartość podatku VAT (23%): 75 566,50 zł
(słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 50/100).
Łączna wartość brutto: 404 116,50 zł
(słownie: czterysta cztery tysiące sto szesnaście złotych 50/100).

w tym:

zadanie nr 1, za cenę ryczałtową:
wartość netto: 269 450,00 zł

(słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta piecdziesiat złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 61 973,50 zł
(słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt trzy złote 50/100),
wartość brutto: 331 423,50 zł
(słownie: trzysta trzydzieści jeden tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote 50/100).

zadanie nr 2, za cenę ryczałtową:
wartość netto: 59 100,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 13 593,00 zł
(słownie: trzynaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100),
wartość brutto: 72 693,00 zł
(słownie: siedemdziesiąt dwa tysiace sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100).

Realizacja zamówienia w zakresie pakietu II (zadanie nr 3 i 4) zostanie zlecona Wykonawcy nr 1, tj. firmie ENGIE EC serwis Spółka z o.o. ul. Orląt Lwowskich 6; 76-200 Słupsk.
Realizację zamówienia w zakresie pakietu II (zadanie nr 3 i 4) Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za łączną cenę ryczałtową:

Łączna wartość netto: 125 481,17 zł
(słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 17/100).
Łączna wartość podatku VAT (23%): 28 860,67 zł
(słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 67/100).
Łączna wartość brutto: 154 341,84 zł
(słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiace trzysta czterdzieści jeden złotych 84/100).

w tym:

Zadanie nr 3, pn. „Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej wysokich parametrów przy ul. Zwycięstwa 187, o parametrach: 2x88,9/160, L=34,40 mb”, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 43 183,94 zł
(słownie: czterdzieści trzy tysiące sto osiemdziesiąt trzy złote 94/100),
wartość podatku VAT (23%): 9 932,31 zł
(słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 31/100),
wartość brutto: 53 116,25 zł
(słownie: pięćdziesiąt trzy tysiace sto szesnaście złotych 25/100).

Zadanie nr 4, pn. „Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do budynku przy ul. Traugutta, działka 1493/2, o parametrach: 2x33,7/90, L=65,00m”, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 82 297,23 zł
(słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych 23/100),
wartość podatku VAT (23%): 18 928,36 zł
(słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych 36/100),
wartość brutto: 101 225,59zł
(słownie: sto jeden tysięcy dwieście dwadzieścia pięć złotych 59/100).
                                                                                                          
PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
 /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 11.04.2018 r.               
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.