Dostawa materiałów technologicznych firmy FERIND na wykonanie części do zwilżaczy pyłu FOKA 300 w instalacji bezpylnego odbioru pyłów

2018-04-24 12:35:14
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 23/ER-4/EZ/2018/NU/PP

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych na dostawę materiałów technologicznych firmy FERIND na wykonanie części do zwilżaczy pyłu FOKA 300 w instalacji bezpylnego odbioru pyłów, zleci realizację przedmiotu zamówienia Wykonawcy, tj. Firmie FERIND Jan Krajewski os. Piastów 52/34; 31-625 Kraków.

Realizacja zamówienia zostanie zlecona w/w Wykonawcy, za łączną cenę:

łączna wartość netto: 13 019,30 zł   
(słownie: trzynaście tysięcy dziewiętnaście złotych 30/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 2 994,44 zł
(słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 44100),
łączna wartość brutto: 16 013,74 zł            
(słownie: szesnaście tysięcy trzynaście złotych 74/100).

w tym:

Zwilżacz pyłu FOKA 300 G-03 nr fabryczny 86/06 (K-7):

łączna wartość netto: 5 875,10 zł                         
(słownie: pięć tysiecy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 10/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 351,27 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt jeden złotych 27/100),
łączna wartość brutto: 7 226,37 zł            
(słownie: siedem tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 37/100).

Zwilżacz pyłu FOKA 300 H-79 nr fabryczny 219/16 (K-4):

łączna wartość netto: 7 144,20 zł                         
(słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści cztery złote 20/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 643,17 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset czterdzieści trzy złote 17/100),
łączna wartość brutto: 8 787,37 zł            
(słownie: osiem tysiecy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych 37/100). 
CZŁONEK ZARZĄDU
dr Adam Wyszomirski
/podpis na oryginale/   

Koszalin, dnia 24.04.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.