Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie.

2018-05-02 12:24:05
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Budowa przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 15/ER-4/PT/2018/NU/PP    
 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w procedurze podstawowej, w trybie przetargu nieograniczonego na budowę przyłącza ciepłowniczego wysokich parametrów do pawilonów usługowych przy ul. Spokojnej 48-50 w Koszalinie, o parametrach: 2x76,1/140, L=173,00mb, została wybrana oferta Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu, a oferta jego odpowiada wymaganiom określonym w SIWZ i zawiera najniższą cenę, spośród ofert złożonych w prowadzonym postępowaniu.

​Realizację zamówienia Zamawiający zleci Wykonawcy nr 1, tj. firmie ENGIE EC serwis Spółka z o.o., ul. Orląt Lwowskich 6; 76-200 Słupsk, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę ryczałtową:

wartość netto: 302 430,59 zł
(słownie: trzysta dwa tysiące czterysta trzydzieści złotych 59/100).
wartość podatku VAT (23%): 69 559,04 zł
(słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 04//100).
wartość brutto: 371 989,63 zł
(słownie: trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 63/100).
                                                                                                
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, dnia 02.05.2018 r.                               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.