Wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A, kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni ul. Słowackiego 30 w Sianowie.

2018-05-08 08:46:17
Ogłoszenie dodane przez: M.Myzik
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. (94) 347 44 10, faks (94) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl
 
Zamówienie nr 24/ER-4/PT/2018/NU/PP                                             

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego, do którego ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się, na wykonanie remontów obmurzy kotłów WR-25 i WR 10 w kotłowni DPM przy ul. Mieszka I-go 20A, kotłów WR 25 w kotłowni FUB przy ul. Słowiańskiej 8 w Koszalinie oraz kotła KRm 2,33 w kotłowni  ul. Słowackiego 30 w Sianowie, został wybrany Wykonawca nr 1, tj. firma „KOBOS” Bolesław Staszczyk, 75-640 Koszalin, Maszkowo 11, którego oferta została złożona jako jedyna w niniejszym postępowaniu.
 
Realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający zleci ww. Wykonawcy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, wg następujących elementów kalkulacyjnych:
 
stawka roboczogodziny brutto/po narzutach/bez VAT: 16,50 zł
(słownie: szesnaście złotych 50/100), co stanowi - 90 punktów,
koszty zakupu materiałów: 1%, co stanowi - 10 punktów.
                                                                                                      
PREZES Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/
Koszalin, 07.05.2018 r.

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.