Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania

2018-05-14 13:54:30
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa materiałów technologicznych w podziale na zadania
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 27/ER-4/EZ/2018/NU/PP                                     
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia sektorowego, do którego ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów technologicznych w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Dostawa zaworu Dn 250”.
Zadanie nr 2, pn. „Dostawa krążników do taśmociągów”,

w zakresie zadania nr 1, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 5, tj. firmę EMET – IMPEX Sp. z o.o. ul. Błog. Czesława 13c; 44-100 Gliwice Oddział Koszalin ul. Wojska Polskiego 23; 75-137 Koszalin, która odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zawiera najniższą cenę, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Realizację zamówienia w zakresie zadania nr 1, Zamawiający zleci ww. Wykonawcy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i złożoną ofertą, za cenę:

wartość netto: 3 513,00 zł
(słownie: trzy tysiące pięćset trzynaście złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 807,99 zł
(słownie: osiemset siedem złotych 99/100),
wartość brutto: 4 320,99 zł
 (słownie: cztery tysiące trzysta dwadzieścia złotych 99/100).

Postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie zadania nr 2 zostało unieważnione na podstawie punktu 8.10.1.1 Regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie.
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceni

  PREZES ZARZĄDU                   
  DYREKTOR
  mgr inż. Robert Mania
  /podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 14.05.2018 r.               
 

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.