Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania

2018-05-24 12:12:08
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania

Branża: Wykonawstwo węzłów

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 30/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Budowa węzłów ciepłowniczych na terenie miasta Koszalina w podziale na zadania:
zadanie nr 1, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego jednofunkcyjnego dla potrzeb c.w.u. przy ul. Zwycięstwa 97 – 99 w Koszalinie ”.
zadanie nr 2, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Staszica na dz. 569/4, w Koszalinie”,
 zadanie nr 3, pn.: „Budowa węzła ciepłowniczego dwufunkcyjnego dla potrzeb c.o.+c.w.u. przy ul. Lutyków 22, w Koszalinie” – dotyczy programu ograniczenia niskiej emisji.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno lub więcej zadań.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia w zakresie zadania nr 1, 2 i 3 zostanie zrealizowany w terminie:
a) część I - budowa węzła do dnia 14.09.2018r.
b) część II - uruchomienie i rozruch węzła w terminie 7  dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2.  Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
1. Zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa węzły ciepłownicze minimum:
 - zadanie 1: jednofunkcyjne, o mocy minimalnej 40 kW, każdy,
- zadanie 2: dwufunkcyjne, o mocy minimalnej 400 kW, każdy,
- zadanie 3: dwufunkcyjne, o mocy minimalnej 40 kW, każdy,
 przy czym modernizacja wykazanych węzłów musiała polegać na wymianie minimum 90% urządzeń zmodernizowanego węzła.
2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia – nie spełnia”.

Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
 
8.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 1, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
8.3.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2 ppkt 2 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4 oraz 8.5, ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego urządzenia, czy materiału, a także karty doboru wymienników.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10.  Kryterium oceny ofert: najniższa cena dla poszczególnych zadań.
10.1.  Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą ceną dla poszczególnych zadań.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 7.06.2018 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 7.06.2018 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
     Grażyna Krawel tel. 94 347 45 07; e-mail: grazyna.krawel@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
      /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 23.05.2018 r.

Załączniki:

 • UWAGA_Pytanie_i_odpowiedź_do_Wykonawców2.pdf
  (727.68 KB)
 • SIWZ70.pdf
  (12748.92 KB)
 • Załącznik_nr_1.FORMULARZ_OFERTOWY_.doc
  (239 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_27.pdf
  (8638.87 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_18.doc
  (199 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_dla_węzła_2.doc
  (201.5 KB)
 • Załącznik_nr_5.Wykaz_osób_16.doc
  (198.5 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_20.doc
  (206 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_10.doc
  (197 KB)
 • Zadanie_nr_1._Załącznik_od_nr_8_do_nr_12_2.zip
  (4000.57 KB)
 • Zadanie_nr_2._Załącznik_od_nr_13_do_nr_17_1.zip
  (5938.05 KB)
 • Zadanie_nr_3._Załącznik_od_nr_18_do_nr_23_1.zip
  (25828.23 KB)
 • Załącznik_nr_24._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc
  (37.5 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.