Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania

2018-05-29 12:02:04
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak

Branża: Wykonawstwo sieci

~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel. ( 94 ) 347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail:  przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY, DO KTÓREGO NIE MA ZASTOSOWANIA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Zamawiający może zmienić treść ogłoszenia oraz unieważnić postępowanie, zgodnie z postanowieniami Regulaminu udzielania zamówień, na podstawie, którego prowadzone jest niniejsze postępowanie.

Zamówienie nr 33/ER-4/PT/2018/NU/PP

1. Przedmiot zamówienia:
Budowa przyłącza oraz węzła cieplnego na potrzeby budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego w Koszalinie, z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1, pn.:
„Budowa przyłącza cieplnego w.p. do budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego, dz. nr 77/8 obr. 16 w Koszalinie, o średnicy 2xDz48,3/110 mm i długości L=12,30 mb.”
Zadanie nr 2, pn.:
„Budowa węzła cieplnego dwufunkcyjnego o mocy 230 kW, na potrzeby c.o. + c.w.u. budynku mieszkalnego nr 5, zlokalizowanego przy ul. Sierpińskiego, dz. nr 77/8 obr. 16 w Koszalinie.”
2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający dopuszcza wykonywanie części zamówienia przy udziale podwykonawców.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
6.1. Zadanie nr 1 - od dnia zawarcia umowy do dnia 15.09.2018 r.
6.2. Zadanie nr 2:
- część I - budowa węzła: od dnia zawarcia umowy do dnia 15.10.2018 r.
- część II - uruchomienie i rozruch węzła: w terminie 7 dni roboczych od powiadomienia przez Zamawiającego, nie później niż w terminie 2 lat od dnia zakończenia budowy węzła.

7. KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW:
7.1.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt 8.7.29 oraz 8.7.30.1 i 8.7.30.2 Regulaminu.
7.1.2. Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
7.2.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że:
7.2.1. Zbudował lub zmodernizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
a)  co najmniej dwie roboty budowlane (zadanie nr 1) związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją przyłącza lub sieci ciepłowniczej preizolowanej wysokich parametrów
o średnicy rur, co najmniej 2x48,3/110 i długości minimum 10 m, każda.
 b) co najmniej dwa węzły ciepłownicze dwu lub wielofunkcyjne (zadanie nr 2), związane z budową lub/i przebudową lub/i modernizacją o mocy minimalnej 200 kW, każdy,  przy czym
modernizacja wykazanych węzłów musiała polegać na wymianie minimum  90% urządzeń zmodernizowanego węzła.
7.2.2. Dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej jednym kierownikiem robót, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przynależącym do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, związane z przedmiotem zamówienia, (instalacje sanitarne) które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zdobyte w innych państwach członkowskich na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia oceniany będzie ich łączny potencjał do wykonania zamówienia - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku, natomiast „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” powinno być złożone w imieniu wszystkich wykonawców. Oświadczenie to może być podpisane przez każdego z wykonawców składających ofertę wspólną lub przez pełnomocnika ustanowionego do ich reprezentowania w postępowaniu.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń zgodnie z formułą ,,spełnia - nie spełnia”.
Oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów, jakich żąda w pkt 8.
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE WYKONAWCY MAJĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:
8.1.  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
8.2. Wykaz robót budowlanych spełniających wymagania 7.2.1 lit. a i b, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (np. protokół odbioru końcowy lub ostateczny).
8.3.  Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, spełniających wymagania pkt 7.2.2 w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
8.4.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
8.5.  Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie pkt 8.7.30.1 regulaminu.
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia dokumenty określone w pkt. 8.4. oraz 8.5., ma obowiązek złożyć każdy z Wykonawców oddzielnie.
8a. Dla potwierdzenia, że oferowana robota budowlana spełnia wymagania zamawiającego, w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych w zakresie zadania nr 1 i 2, do oferty należy dołączyć wykaz zamienników z podaniem nazwy ich producenta, typu (pełne oznaczenie zastosowanego urządzenia, materiału) oraz parametrów, co najmniej wskazanych w dokumentacji przetargowej dla danego urządzenia, czy materiału, a także karty doboru wymienników.
9. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
10.  Kryterium oceny ofert: najniższa łączna cena.
10.1. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w SIWZ oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. z najniższą łączną ceną.
11. Oferty należy przesłać/składać do dnia 13.06.2018 r., do godz. 13:00.
12. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 13.06.2018 r., o godzinie 13:15, w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna I piętro. 
13. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
14. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
     Grażyna Krawel tel. 94 347 45 07; e-mail: grazyna.krawel@meckoszalin.pl
     od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 - 9:00.

Postępowanie prowadzone jest w procedurze podstawowej, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane obowiązującym w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o. o. w Koszalinie, zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego w podstronie pn. ,,Przetargi”. 

CZŁONEK ZARZĄDU
mgr inż. Jacek Cybulski
/podpis na oryginale/   
  
Koszalin, dnia 29.05.2018 r.

Załączniki:

 • SIWZ72.pdf
  (13944.8 KB)
 • Załącznik_nr_1.FORMULARZ_OFERTOWY_1.doc
  (73 KB)
 • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_._Przyłącze_.pdf
  (8602.42 KB)
 • Załącznik_nr_2a._Umowa_projekt_._Węzły_.pdf
  (8542.43 KB)
 • Załącznik_nr_3._Ośw_._o_sp_._war_._udz_._w_post_19.doc
  (199.5 KB)
 • Załącznik_nr_4._Wykaz_robót_budowlanych_dla_przyłącza_3.doc
  (201 KB)
 • Załącznik_nr_4a._Wykaz_robót_budowlanych_dla_węzła_3.doc
  (202.5 KB)
 • Załącznik_nr_5.Wykaz_osób_17.doc
  (199 KB)
 • Załącznik_nr_6._Oświadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_21.doc
  (206 KB)
 • Załącznik_nr_7._Wykaz_zamienników_11.doc
  (198 KB)
 • Załącznik_nr_7a._Wykaz_zamienników_.doc
  (197.5 KB)
 • Załącznik_nr_8._KLAUZULA_INFORMACYJNA_.doc
  (38 KB)
 • Zadanie_nr_1._Załącznik_od_nr_9_do_11_.zip
  (9780.09 KB)
 • Zadanie_nr_2._Załącznik_od_nr_12_do_16_.zip
  (7425.17 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.