Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – Naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E .

2018-05-30 13:30:51
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Ten przetarg został już rozstrzygnięty. Oto wynik przetargu:

Rozstrzygnięcie przetargu Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E

Branża: Pojazdy

~~
ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamówienie nr  37/ER-4/PR/2018/NU/PU

Do postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Postępowanie jest prowadzone w procedurze uproszczonej na podstawie regulaminu udzielania zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane, obowiązującego w Miejskiej Energetyce Cieplnej Spółka z o.o. w Koszalinie, zamieszczonego na stronie internetowej zamawiającego w zakładce „przetargi”.

1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejska Energetyka Cieplne Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25A
75-211 Koszalin
KRS nr 0000027924  NIP: 669-050-14-66
Numer telefonu: 94 347 44 02
Numer faksu: 94 347 44 11
Strona internetowa: www.meckoszalin.pl
Adres poczty elektronicznej: przetargi@meckoszalin.pl
Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00.

2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje: Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego – Naprawa łyżki  przedniej ładowarki CASE 721E .

3. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

3.1. Wymagania szczegółowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
Zakres naprawy przedniej łyżki ładowarki CASE 721E:                                     
• Tulejowanie wszystkich połączeń sworzniowych pomiędzy łyżką a ramieniem ładowarki.
• Tulejowanie  łącznika środkowego łyżki ładowarki.
• Wymiana lemiesza czołowego łyżki ładowarki.

3.2. Wykonanie prac demontażowych i montażowych na obiekcie wskazanym przez Zamawiającego, tj. MEC Spółka z o.o. w Koszalinie, w tym:
• Po demontażu zużyte i wymienione podzespoły Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
• Dostawa materiałów i usługa będąca przedmiotem zamówienia będzie realizowana zgodnie z wymogami producentów, obowiązującymi normami i przepisami oraz zachowaniem przepisów BHP i ppoż. [w szczególności wszystkich usług wykonywanych na terenie Zamawiającego].
• Wykonawca zapewnia oryginalne części zamienne.  
• Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli Zamawiającemu 12-to  miesięcznej gwarancji.
• Termin wykonania zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.


4. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH, WARIANTOWYCH ORAZ PODWYKONAWCÓW:
4.1.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.3.  Zamawiający nie dopuszcza wykonania przedmiotu zamówienia przy pomocy podwykonawców.
Podwykonawcą na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia, jest każda osoba trzecia, której Wykonawca zleca realizację jakiejkolwiek części zamówienia z wyłączeniem poddostawców.

5. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
5.1. Kryterium oceny ofert: najniższa cena.
5.2.  Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w zapytaniu ofertowym oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą wg przyjętego kryterium oceny ofert, tj. będzie zawierała najniższą cenę.

6. Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści zapytania ofertowego:
6.1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, na które Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
6.2.  Pytania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
6.3.  Treść zapytań dotyczących postanowień zapytania ofertowego wraz z wyjaśnieniami, Zamawiający przekazuje Wykonawcy, który zapytania przesłał do Zamawiającego oraz zamieści je na stronie internetowej.
7. MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy przesłać/składać do dnia 11.06.2018 r., do godz. 13:00,
na adres Zamawiającego podany w punkcie 1 niniejszego zapytania ofertowego.
Oferta powinna być przesłana/złożona w formie pisemnej na adres Zamawiającego sekretariat - pokój nr 10, w zabezpieczonej kopercie z dopiskiem „Remonty i naprawy sprzętu ciężkiego. Naprawa łyżki przedniej ładowarki CASE 721E”.

8. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY
W skład oferty musi wchodzić:
8.1. Formularz ofertowy – (wzór druku) – załącznik nr 1.
Do oferty należy dołączyć:
8.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 
dokumentów.
W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), przez osoby reprezentujące Wykonawcę. Dołączone pełnomocnictwo powinno być w oryginale lub kserokopii potwierdzonej przez notariusza.
9. WYMAGANIA FORMALNE DLA OFERTY:
Oferta powinna być podpisana (podpis powinien pozwolić na ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła), a kserokopie dokumentów dołączonych do oferty potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej stronie, na której znajduje się jego treść przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa, z zastrzeżeniem pkt 8.2.
10. Postanowienia dotyczące wnoszenia ofert wspólnych.
10.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert wspólnych.
10.2. Zasady składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia:
10.2.1. Oferta powinna być podpisana przez podmioty składające ofertę wspólnie lub pełnomocnika, ustanowionego zgodnie z pkt 10.2.
10.2.2. Podmioty zobowiązane są do złożenia wraz z ofertą, pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo to musi być podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów oraz zostać dołączone do oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Umocowanie to może wynikać również z treści dołączonej do oferty umowy.
10.2.3. Oferta wspólników Spółki Cywilnej jest ofertą wspólną.
10.2.4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie zobowiązania.
11. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:
Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte niezwłocznie po sprawdzeniu i ocenie ofert oraz przeprowadzeniu innych czynności, o których mowa w pkt 7 regulaminu.
Oferta podlega odrzuceniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.19 regulaminu.
Postępowanie podlega unieważnieniu w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 7.21 regulaminu oraz może zostać unieważnione bez podania przyczyn, zgodnie z pkt 7.22 regulaminu.
12. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA:
12.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy i Zamawiający przekazują pisemnie, elektronicznie lub faksem z zastrzeżeniem, że dokumenty i oświadczenia przekazywane przez Wykonawców na wezwanie Zamawiającego, w celu uzupełnienia oferty będą przekazane w formie faksu lub e-maila i zostaną niezwłocznie przesłane pocztą w formie pisemnej lub przedłożone osobiście.
12.2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Wykonawcami, jest:
Jan Świtała
telefon: 94 34 74 514; kom. 605-763-223 e-mail: jan.switala@meckoszalin.pl
od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00 a 14:00.
13. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TYM ZAKRESIE PRAWACH: 
Informacja ta związana jest z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego RODO.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisano poniżej.
KLAUZULA INFORMACYJNA:
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1) Administrator danych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Koszalinie, adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, zarejestrowana w   Sądzie Rejonowym w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000027924, NIP: 669-050-14-66, Kapitał zakładowy: 48.677.000,00 PLN, zwana dalej „Spółką”.
2) Inspektor Ochrony Danych
W Spółce powołany został Inspektor Danych Osobowych. Adres: Inspektor Danych Osobowych, ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin, adres email:  iodo@meckoszalin.pl.
3) Cel przetwarzania danych i podstawy prawne
Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Spółkę w następujących celach:
a. przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia,
b. zawarcia umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
c. realizacji umowy z wybranym wykonawcą - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
d. rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań-  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
e. marketingu- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
f. ustalenia i dochodzenia roszczeń-- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
g. realizacji kontaktów- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.
4) Udostępnianie danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane przez Spółkę:
a. podmiotom i organom, którym Spółka jest zobowiązana udostępniać dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b. firmom obsługującym systemy teleinformatyczne Spółki,
c. podmiotom świadczącym Spółce usługi remontowo-inwestycyjne, doradcze, konsultacyjne, audytowe oraz pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
d. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, które świadczą usługi na rzecz Spółki.
5) Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
6) Okres przechowywania danych osobowych Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
a. złożone oferty w postępowaniu – 4 lata,
b. oferta wybranego Wykonawcy - przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do np. obsługi reklamacji, zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi, wypełnienia obowiązku prawnego (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),
c. do ustania celu biznesowego.
7) Przysługujące prawa
W zawiązku z przetwarzaniem przez Spółkę Pani/Pan danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
a. prawo dostępu do treści swoich danych
b. prawo do sprostowania danych osobowych,
c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
f.  prawo wniesienia sprzeciwu,
g. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w  dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
h. prawo do wniesienia  skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
Z powyższych praw (a-g) można skorzystać, składając wniosek na adres emailowy: iodo@meckoszalin.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Łużycka 25A, 75-111 Koszalin.
8) Wymóg podania danych
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia
i wykonania umowy zawartej ze Spółką, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej ze Spółką.
9) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z RODO, Zamawiający zwraca się z prośbą o przekazanie osobom wskazanych w ofercie oraz osobom wykonującym umowę, informacji
o zasadach przetwarzania danych osobowych tych osób oraz o przysługujących tym osobom prawach z tym związanych.
Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy do oferty zostaną dołączone dokumenty nie wymagane w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia, a będą one zawierały dane osobowe, Zamawiający dokona anonimizacji tych danych.

14. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
Formularz ofertowy (wzór druku) – załącznik nr 1.
Projekt umowy – załącznik nr 2.
Klauzula informacyjna – załącznik nr 3.
                                                                                      
     Zatwierdzam
      CZŁONEK ZARZĄDU
      dr Adam Wyszomirski
       /podpis na oryginale/ 

Koszalin, dnia 30.05.2018 r.

Załączniki:

  • Załącznik_nr_1._Formularz_ofertowy_77.doc
    (208.5 KB)
  • Załącznik_nr_2._Umowa_projekt_29.pdf
    (2101.99 KB)
  • Załącznik_nr_3._Klauzula_informacyjna_.pdf
    (1338.72 KB)

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.