Dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania:

2018-06-06 07:42:39
Ogłoszenie dodane przez: W.Michalak
Przeglądasz rozstrzygnięcie przetargu. Pod poniższym linkiem możesz zapoznać się z pełną treścią przetargu

Przetarg Dostawa krążników do taśmociągów w podziale na zadania
~~
Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie
ul. Łużycka 25 A
75-111 Koszalin
tel.  94  347 44 10    faks ( 94 ) 347 44 11
e-mail: przetargi@meckoszalin.pl, www.meckoszalin.pl

Zamówienie nr 27A/ER-4/EZ/2018/NU/PU
                                          
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koszalinie informuje, że dla realizacji zamówienia, do którego nie ma zastosowania ustawa Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w procedurze uproszczonej na dostawę krążników do taśmociągów w podziale na zadania:
Zadanie nr 1, pn. „Dostawa krążników gładkich”
Zadanie nr 2, pn. „Dostawa krążników pierścieniowych, o średnicy rury 51mm”,
Zadanie nr 3, pn. „Dostawa krążników tarczowych, o średnicy rury 51mm”,
Zadanie nr 4, pn. „Dostawa krążników do wagi”,
Zadanie nr 5, pn. „Dostawa krążników kierunkowych”,

w zakresie zadania nr 1, 2 oraz 3, została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę nr 1, tj. firmę „NITROLL” Tomasz Link ul. 11-go Listopada 3; 58-340 Głuszyca, która zawiera najniższe ceny, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
Dostawę krążników gładkich (zadanie nr 1) Zamawiający zleci, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową w ilościach określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 2), która wynosi:
łączna wartość netto: 4 580,00 zł
(słownie: cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych 00100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 1 053,41 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt trzy złote 41/100),
łączna wartość brutto: 5 633,41 zł
(słownie: pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 41/100).
Dostawę krążników pierścieniowych, o średnicy rury 51mm (zadanie nr 2) Zamawiający zleci, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową w ilościach określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 2a), która wynosi:
łączna wartość netto: 4 197,80 zł
(słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem złotych 80/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 965,49 zł
(słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 49/100),
łączna wartość brutto: 5 163,29 zł
(słownie: pięć tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 29/100).
Dostawę krążników tarczowych, o średnicy rury 51mm (zadanie nr 3), Zamawiający zleci, zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową w ilościach określonych
w formularzu cenowym (załącznik nr 2b), która wynosi:
łączna wartość netto:1 138,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto trzydzieści osiem złotych 00/100),
łączna wartość podatku VAT (23%): 261,74 zł
(słownie: dwieście sześćdziesiąt jeden złotych 74/100),
łączna wartość brutto: 1 399,74 zł
(słownie: jeden tysiąc trzysta dziewiecdziesiat dziewięć złotych 74/100).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że realizację zamówienia w zakresie zadania nr 4 oraz 5, zleci Wykonawcy nr 2, tj. firmie LABOR SWTP INVESTMENT Bielany Wrocławskie ul. Kłodzka 15; 55-040 Kobierzyce, którego oferta zawiera najniższe ceny, spośród ofert złożonych w niniejszym postępowaniu.
Dostawę krążników do wagi (zadanie nr 4), Zamawiający zleci zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową w ilości określonej w formularzu cenowym (załącznik nr 2c), która wynosi:
wartość netto: 900,00 zł
(słownie: dziewięćset złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 207,00 zł
(słownie: dwieście siedem złotych 00/100),
wartość brutto: 1 107,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sto siedem złotych 00/100).
Dostawę krążników kierunkowych (zadanie nr 5), Zamawiający zleci zgodnie z zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą, za cenę ofertową w ilościach określonych w formularzu cenowym (załącznik nr 2d), która wynosi:
wartość netto: 1 691,00 zł
(słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100),
wartość podatku VAT (23%): 388,93 zł
(słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 93/100),
wartość brutto: 2 079,93 zł
(słownie: dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć złotych 93/100).
                                                                                                          
PREZES ZARZĄDU                   
DYREKTOR
mgr inż. Robert Mania
/podpis na oryginale/

Koszalin, dnia 05.06.2018 r.               

Miejska Energetyka Cieplna Spółka z o.o. w Koszalinie, 75-111 Koszalin, ul. Łużycka 25A, e-mail: | ©2008-2015 strony www Koszalin
Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.